Projekt ITMS2014+

PoP II

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/mpc/dokumenty/msvvas_farebne.png

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/mpc/dokumenty/oplz_horizontal_cb.pnghttps://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/mpc/dokumenty/np_pop_ii_farebne.png

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/mpc/dokumenty/mpc_farebne_1.png

 

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie schválilo národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Realizátorom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum.

Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

Všeobecné informácie o projekte

 • Názov projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
 • Kód projektu: 312011AQI4
 • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
 • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 • Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predškolskému vzdelávaniu.
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
 • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
 • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36
 • Obdobie realizácie projektu: 6/2020 – 12/2022
 • Celková výška oprávnených výdavkov: 82 149 501,30 eur
 • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

V našej ZŠ Krosnianska 2 Košice sme sa zapojili do tohto projektu od 1.9.2021 , nadviazali sme tak na predchádzajúci projekt „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Krosnianska 2, Košice. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

 Náš inkluzívny tím:

Asistenti učiteľa:                    Školský špeciálny pedagóg:            Školský psychológ:

AU – Mgr. Veronika Hrušková         Mgr. Kamil Šesták                   Mgr. Adela Švigárová

AU – Mgr. Slavomíra Seligová

AU – Ing. Katarína Ihnacíková

AU – Mgr. Lea Pribulová

AU – Mária Vlasatá

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria