Výchovné poradenstvo

Konzultačné hodiny

Kto je výchovný poradca ?
 
 •  je odborníkom prvého kontaktu v systéme školského poradenstva na školách
 •  je jedným z článkov systému školského poradenstva, ktorý tvoria: pedagogicko-psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa, detské integračné centrum, výchovný poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg
 • pôsobí v základných, stredných, špeciálnych školách, a ak je to účelné aj v školských zariadeniach,  je pedagogickým zamestnancom školy, úlohy si plní popri svojej pedagogickej činnosti
 • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu, zabezpečuje prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti 
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa, jeho činnosť  metodicky usmerňuje príslušná pedagogicko-psychologická poradňa.
 

Aké sú úlohy výchovného poradcu na škole ? 

Úlohy informačné: poskytuje pomoc pri riešení otázok, ktoré sa týkajú študijných, profesijných,  poradenských informácií pre žiakov, rodičov, pedagógov. 
 
Úlohy odborno-metodické: ide o poskytovanie odborných rád a metodickej pomoci triednym učiteľom, ostatným vyučujúcim, vychovávateľom. 
 
Úlohy diagnostické: v týchto súvislostiach ide o presadzovanie a realizáciu metód pedagogickej diagnostiky, metód usmerňovania profesijného vývinu, metód prístupu k problémovým žiakom a pod. 
 
Úlohy poradenské: ide o poradenskú pomoc a rady poskytované žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení individuálnych problémov žiakov (osobnostných, študijných, profesijných) .
 
 
Kedy vyhľadať výchovného poradcu?
 • ak sa objavujú  zlé vzťahy v triede, doma
 • ak potrebujete poradiť s výberom strednej školy                        
 • ak žiakovi niekto ubližuje, šikanuje ho
 • ak  pribúdajú problémy s učením, so správaním
 • ak máte potrebu poradiť sa, vyrozprávať, zdôveriť

 

Poradenstvo a prevenciu  pre našu školu poskytuje Centrum poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice

Psychológ pre našu školu:

Mgr. František Forgáč Telefón: 055/7871617 forgac@cppke.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

  Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

  Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria