Žiacky školský parlament

Poslanie parlamentu

Od októbra 2017 na našej škole opäť pracuje žiacky školský parlament. Tvoria ho demokraticky zvolení zástupcovia všetkých tried 2. stupňa. Zasadnutia sa realizujú minimálne raz za mesiac, v prípade potreby sa uskutoční viac stretnutí. Zvoláva ich predseda/podpredseda.

Čo je žiacky školský parlament?

Žiacky školský parlament je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu našej školy. Je to medzičlánok medzi učiteľmi a žiakmi. Snaží sa riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie.

Poslanie:

 1. spolupráca žiakov a pedagógov pri utváraní i realizácií plánov spoločnej činnosti,
 2. aktívna účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia,
 3. koordinácia a pomoc pri športových, kultúrnych a zberových akciách,
 4. získavanie návrhov a podnetov z tried prostredníctvom ich zástupcov,
 5. riešenie požiadaviek a pripomienok  žiakov,
 6. riešení problémového správania žiakov,
 7. spolupráca s vyučujúcimi a vedením školy,
 8. príprava relácií do školského rozhlasu,
 9. formovanie a posilňovanie vzťahov medzi žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi,
 10. komunikácia s vedením školy,
 11. zverejňovanie informácií a aktualít o žiackom parlamente.

V rámci jednotlivých činností a aktivít parlamentu sa žiaci učia:

verejne vystupovať,

vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried,

niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole,

podporiť svoju sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť,

správne uplatňovať svoje práva,

chápať  svoje občianske a pracovné povinnosti,

zapájať sa do užitočných aktivít a rôznych súťaží,

vzájomne komunikovať, spolupracovať,

rozvíjať organizačné schopnosti,

kriticky posudzovať,

rozvíjať svoj talent, záujmy, osobnosť,

chápať význam poriadku, disciplíny a systematickosti v práci,

kriticky posudzovať.

Preto neváhaj a spolupracuj s nami!

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

  Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

  Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria