O škole

Profil školy

Charakteristika žiakov

            Naša škola bola už od školského roku 1983/1984 zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Začínalo sa s výučbou ruského jazyka v treťom ročníku a výučbou anglického, resp. nemeckého jazyka v piatom ročníku. V súčasnosti vyučujeme: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk.

            Tradične zápis do 1. ročníka na našej škole prebieha slávnostnou formou. Uskutočňuje sa v spolupráci s priľahlými materskými školami a za účasti školského psychológa z CPP.

            Výučbu cudzieho jazyka realizujeme už od 1. ročníka. Našu školu navštevujú nielen žiaci z nášho obvodu, ale aj žiaci z iných obvodov v rámci mesta a žiaci z priľahlých obcí.

            Spádová oblasť žiakov patriacich na ZŠ Krosnianska 2 sú ulice na sídlisku Dargovských hrdinov a časti ulíc MČ Košická Nová Ves : Buzulucká, Čerešňová, Furčianska, Herlianska, Charkovská, Krosnianska 1-39, Lupkovská, Mliečna, Ortváňová, Ovručská /okrem č. 4,6,8/, Poľná, Trnková, Vínová, Zupkova.

            Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdelávajú v bežných triedach podľa vypracovaných IVP.

            Škola pripravuje žiakov pre život v 21. storočí.

Charakteristika pedagogického zboru

            Pedagogický zbor tvorí 40 pedagógov a 9 vychovávateliek ŠKD, ktorí spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a svoju prácu vykonávajú zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. Na škole pôsobí celkom 6 asistentov učiteľa / činnosť 1 asistenta  je hradená z prostriedkov MŠVVaŠ SR/, v  rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3, sme obsadili pozície inkluzívneho tímu 5 asistentov učiteľa, 1 pozíciu školského psychológa a 1 pozíciu školského špeciálneho pedagóga.

     Mnohí učitelia si rozširovali a aj v súčasnosti rozširujú svoje vzdelanie a zúčastňujú sa  na vzdelávaní  v mnohých vzdelávacích inštitúciách. Učitelia sa priebežne vzdelávajú odborne i metodicky: vzdelávanie v oblasti IKT, metodické školenia a odborné semináre. Každoročne sa pedagogickí a odborní zamestnanci zúčastňujú aktualizačného, inovačného ako aj špecializačného vzdelávania.  Na škole prebiehajú stretnutia v rámci predmetových komisií a metodických  združení pre pedagógov našej školy. V rámci pracovných porád a pedagogických rád,  prehlbujeme právne povedomie zamestnancov.

            V škole pracuje výchovný poradca, ktorý sa venuje žiakom so ŠVVP a pôsobí ako poradca pri výbere strednej školy. Problémy žiakov so ŠVVP rieši spolu so školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom, rovnako sú súčinní pri nastavovaní podporných opatrení. Tvoria Školský podporný tím, ktorého činnosť koordinuje výchovný poradca. Učitelia pracujú aj ako koordinátori Univerzálnej prevencie /Primárnej prevencie/ a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálnej výchovy, Ľudských práv, Finančnej gramotnosti, Globálneho vzdelávania, Bezpečne na internete,  Zdravej školy a koordinátorov Čitateľskej gramotnosti.

V školskom roku 2022/2023 bol na škole ustanovený školský podporný tím.

            Naďalej učitelia spolupracujú s VŠ – PF UPJŠ ako cviční učitelia a s CVČ Orgovánová 5, Košice. Spolupracujeme s  Miestnym úradom MČ Dargovských hrdinov a MČ Košická Nová Ves, Mestskou políciou, U. S. STEEL Košice, pobočkami MKM, PZ SR a Colnou správou SR, HaZZ, FNsP, Štátnymi lesmi, CPP, ŠCPP, KOSIT Košice, tanečnou školou METEOR, pobočkou Červeného kríža, Jazykovou školou Užhorodská 8, Košice, UNICEF, firmou Labaš, NIVAM /Košice, Prešov/, vydavateľstvom Taktik, environmentálnym združením SOSNA, basketbalový klub BK Galaxy, Britsh Concil, SOŠ Kukučínova, Eviana, Exam, Crea-Edu, Asekol, Slovenská agentúra životného prostredia, Milk Agro, Centrum pomoci LPR, Curaprox, ZOO Košice, Talentída, Matica slovenská, Maják nádeje a mnohé ďaľšie..

 

 Na odbornej úrovni sú zriadené metodické združenia a  predmetové komisie:

    1. MZ 1. – 2.                                Mgr. J. Škrabská                         
    2. MZ 3. – 4.                                  Mgr. K. Gajdošová
    3. PK  MAT, FYZ                           Mgr. D. Ujháziová
    4. PK  SJL, DEJ, RGV                 Mgr. L. Lešková
    5. PK  CUJ                                    Mgr. Z. Jakubčáková
    6. PK BIO, CHE, TBR                   Mgr. C. Mišľanová
    7. PK  TSV, VYV, HUV                 Mgr. S. Roháčová
    8. PK OBN, ETV, NBV                  Mgr. J. Krupárová
    9. PK ŠKD                                     Mgr. A. Slezáková
    10. PK INF 2. stupeň                      RNDr. Ľ. Havírová
    11. PK INF 1. stupeň                      Mgr. M. Jankeová
    12. PK GEG,  THD                          Mgr. V. Hubová

 

Organizácia prijímacieho konania

            Do tried 1. ročníka prijímame žiakov podľa pokynov zriaďovateľa. Prednostne prijímame žiakov z obvodu školy určeného VZN MZ MMK. Do všetkých ročníkov prijímame aj žiakov z  iných obvodov na základe žiadosti rodičov a kapacitných možností školy. Dlhodobo sa stretávame s veľkým záujmom o štúdium na našej škole. Z kapacitných dôvodov však nevieme umiestniť všetkých žiakov, ktorí sa zapíšu na našu školu.

            Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú zaradení v bežných triedach na základe odporúčania Centra poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.. 

 

Projekty

Naša škola je zapojená do viacerých projektov:

     Detský čin roka, Kozmix LAB,  Projekt Bee – včielky samotárky pre školy, Grand Karpatskej nadácie,   Škola bez alkoholu, drog a cigariet, Recykluj a vyhraj, Škola podporujúca zdravie,  Záložka,   Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania patologických javov v školskom prostredí, Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, E – Twinning, Mesto Košice deťom – ŠŠL, Mesto Košice deťom, Zbieram, Zbieraš, Zbierame, EDUNET_SK, IT akadémia, Podpora pomáhajúcich profesií 3, NP edIT2, projekt ZSE – Výnimočné školy, Čítame pre radosť.

     Spolupracujeme s našimi a zahraničnými školami a organizáciami, organizujeme jazykovo-poznávacie pobyty žiakov a učiteľov, stretnutia a akcie s významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Realizujeme mnohé projekty a programy rôzneho zamerania a charakteru.

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

            Spoluprácu s rodičmi realizujeme prostredníctvom rodičovských združení, Rady školy a osobných stretnutí. Organizujeme spoločné aktivity, činnosti a podujatia.

            Rodičia sponzorsky prispievajú na školy v prírode, lyžiarsky výcvik, kancelárske potreby a IKT /venovali škole zánovný nábytok, žalúzie, nákup farieb, koberce/. Rovnako aj mnohé spolupracujúce inštitúcie škole darovali funkčnú výpočtovú techniku.

            Pozitívnou reklamou našej školy sú akcie pre rodičov: Vianočné besiedky, Vianočné trhy, Tvorivé dielne pre detičky, mamičky a babičky, Imatrikulácia prvákov, Akadémie pri príležitosti Dňa matiek, Slávnostná rozlúčka so žiakmi  4. a 9. ročníka, Tatoolympiáda.

            Kladne sú hodnotené aj ďalšie akcie a aktivity : vystúpenia pre seniorov, karneval, Noc v škole,  organizovanie škôl v prírode, lyžiarskeho  a korčuliarskeho výcvikového kurzu, jazykovo-poznávacích pobytov, výletov, exkurzií, organizovanie plaveckých výcvikov a veľkého počtu záujmových útvarov v škole. 

 

 Rada rodičov, rodičia:

 • sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov,
 • majú možnosť sledovať priebežné výchovno-vzdelávacie výsledky prostredníctvom IŽK,
 • sú informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom webovej stránky školy alebo priamo e-mailom,
 • možnosť konzultácií 
 • možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu,
 • škola je otvorená všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičov a verejnosti
 • spolupráca s rodičmi na školskom vzdelávacom programe,
 • triedne aktívy rodičovského združenia sa konajú 5 x ročne.

 

Rada školy

 • 11-členná :  4 volení zástupcovia rodičov, 2 zástupcovia (volení) zamestnancov školy, 1volený zástupca nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia (delegovaní) zriaďovateľa
 • práca sa riadi Štatútom rady školy, harmonogramom a plánom svojej činnosti
 • vyjadruje sa k činnosti, organizácii a dokumentom školy

 

Materské školy

 • škola úzko spolupracuje s MŠ Poľná 1, MŠ Ovručská 14, MŠ Zupkova 37
 • vzájomne otvorené hodiny
 • spoločné športové súťaže, tvorivé dielne a iné aktivity
 • využívajú školský areál, telocvične a naopak
 • naši prváci využívajú dopravné ihriská pri MŠ

 

CPP Zuzkin park 10

 • žiakov diagnostikuje  Mgr. František Forgáč
 • spolupráca v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP
 • v oblasti profesijnej orientácie a v oblasti primárnej prevencie

 

Zriaďovateľ

 • spolupráca s Mestom Košice je zabezpečovaná prostredníctvom zamestnancov oddelenia školstva , referátu  športu a referátu ekonomických činností škôl a ŠZ.

 

MiÚ  MČ sídlisko Dargovských hrdinov, MiÚ MČ Košická Nová Ves

 • oblasť kultúrno-spoločenská, športová

 

CVČ Orgovánová 5, Košice

 • kultúrno - spoločenské aktivity, súťaže
 • krúžková činnosť
 • voľno časové aktivity žiakov

 

Slovenský Červený kríž

 • školenia a súťaže žiakov a učiteľov

 

Jazyková škola, Užhorodská 8, Košice

 • jazykové kurzy pre žiakov a verejnosť
 • kurzy anglického jazyka

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

            Nevyhnutnosťou pre uskutočnenie ŠkVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných technických a hygienických noriem – zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Škola vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie.

            Na našej škole:

a) prihliadame na základné fyziologické potreby detí a žiakov,

b) vytvárame podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno-patologických javov,

c) zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov,

d) poskytujeme nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,

e) vedieme evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotovujeme záznam o školskom úraze.

            Na začiatku školského roku sú žiaci podrobne oboznámení so Školským poriadkom a vnútornými predpismi na dodržiavanie pravidiel pri ochrane zdravia a dodržiavanie bezpečnosti pri práci a ochrane pred požiarom. Taktiež sú poučení pred každou hromadnou akciou, výcvikom alebo prázdninami. Pre odborné učebne sú vypracované prevádzkové poriadky a vnútorné poriadky týchto učební, s ktorými sú ktoré žiaci oboznámení, čo  potvrdzujú aj svojim  svojím podpisom.

            Raz ročne je vyhlásená cvičná evakuácia žiakov, zamestnancov a presun do bezpečnej vzdialenosti od budovy školy.

            Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, v škole sú určení zdravotníci z radov pedagógov, ktorí absolvovali školenia o poskytovaní prvej pomoci. V priestoroch školy je umiestnených niekoľko lekárničiek, ktorých obsah je pravidelne kontrolovaný a dopĺňaný zodpovednými zamestnancami.

            Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v jej okolí, ktoré je zakotvené vo vnútornom poriadku školy.

            Pravidelné školenia zamestnancov školy a kontroly z BOZP zabezpečuje technik bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi.

            Je ustanovená komisia BOZP, ktorá robí prehliadku objektu a kontroluje plnenie opatrení. Kontrolu vykonáva náhodne a neohlásene. V zmysle zákona sa vykonávajú pravidelné revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov, telocvičného náradia a ďalších strojov a zariadení školy. Podľa výsledkov odstraňujeme zistené nedostatky.

            Žiaci na základe odporúčania pediatra alebo odborného lekára sú čiastočne alebo úplne oslobodení od telesnej a športovej výchovy alebo cvičení a aktivít organizovaných v prostredí, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie.

             V oblasti prevencie proti šikanovaniu a protidrogovej výchovy realizujeme odborné prednášky a aktivity na uvedenú tematiku.

            Priestory školy sú pravidelne kontrolované aj z úrovne Pracovnej zdravotnej služby.

            Zabezpečujeme aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorujeme správanie žiakov a v prípade podozrenia z týrania, šikanovania a drogových závislostí operatívne riešime problémy v súčinnosti s rodičmi, CPP, ÚPSVaR a PZ SR. Na zaistenie bezpečnosti žiakov škola využíva inštalovaný kamerový systém.

            Vo Vnútornom poriadku školy pre žiakov stanovené práva a povinnosti žiakov, osobitne určené povinnosti žiakov v oblasti ochrany zdravia na vyučovaní a na školských akciách /VEV/. Žiakov pravidelne poučujeme pred prázdninami, exkurziami, školskými výletmi, cvičeniami v prírode, či pri presune mimo školy.

            Na bezpečnosť žiakov počas vyučovania dozerajú učitelia podľa rozpisu dozorov na chodbách, pri školskej bráne a v školskej jedálni.

            Pred každou akciou, ktorá sa koná mimo školy – výlety, exkurzie, LK, plavecký výcvik, korčuliarsky kurz, školy v prírode,  sú žiaci poučení o bezpečnosti a správaní sa počas cestovania a pobytu na danom mieste.  Pred uskutočnením plánovaných podujatí /školské výlety, exkurzie, lyžiarsky výcvik, školy v prírode,  plavecký výcvik, korčuliarsky kurz/ žiaci oboznamovaní so špecifickými zásadami bezpečnosti. Pred každou akciou pedagogický zamestnanec predkladá plán organizačného zabezpečenia na schválenie riaditeľke školy, doplnený o poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia na výletoch, kurzoch, vychádzkach a exkurziách potvrdené podpismi žiakov.

            Na začiatku školského roka rodičia podpisujú univerzálny informovaný súhlas, v ktorom berú na vedomie, že škola bude v danom roku organizovať rôzne akcie a aktivity. Pred každou akciou rodičia podpisujú informovaný súhlas, ktorý je nevyhnutný pre účasť žiaka na akcii.

            V praxi dodržiavame vnútornú smernicu č. 1/2015 o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok, smernicu MŠVVaŠ SR č. 36/2018 a vnútornú smernicu č. 18/2019 k prevencii šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

            Pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení ( COVID 19) a odporúčaní sa škola riadi  a prísne dodržiava usmernenia a odporúčania MŠVVaŠ SR, rozhodnutia ÚVZ SR a usmernenia RŠ, v snahe zabrániť vzniku ochorenia COVID 19 v školskom prostredí.

 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

 

            Školský vzdelávací program v 1. - 9. ročníku je vypracovaný v súlade s konsolidovaným Štátnym vzdelávacím programom, ktorý nadobudol účinnosť od 18.9.2023.

            Od vzniku našej školy sa zameriavame na výučbu cudzích jazykov. Od roku 1980 to bol predovšetkým ruský jazyk, po spoločenských zmenách sa prioritou stali anglický a nemecký jazyk.

            Ako jedna z prvých škôl v Košiciach sme začali vyučovať prvý cudzí jazyk už v 1. ročníku ZŠ. K uvedeným trom jazykom pribudli neskôr francúzsky a španielsky jazyk. V rámci prebiehajúcej školskej reformy sa profilujeme ako škola, v ktorej sú cudzie jazyky dotované zvýšeným počtom vyučovacích hodín počas týždňa. Druhý cudzí jazyk /podľa výberu/ sa u nás žiaci učia už od 6. ročníka.

            Máme záujem naďalej pokračovať v tejto tradícii a našim cieľom je, aby absolvent našej školy ovládal 2 cudzie jazyky na úrovni A2 /ANJ/ a A1 pre ostatné jazyky. V rámci personálnych možností plánujeme rozšíriť ponuku cudzích jazykov o ďalšie svetové jazyky.

            Od 1.9.2015 pôsobí v našej škole elokované pracovisko JŠ Užhorodská 8 v Košiciach. Vyučovali sme jazyky: anglický, španielsky a čínsky. V súčasnosti prebieha výučba anglického jazyka, ktorú realizujú kvalifikovaní zamestnanci jazykovej školy. Záujem o výučbu je predovšetkým zo strany žiakov našej školy, ale o štúdium prejavujú záujem aj žiaci iných škôl.  

             V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjame komunikačné schopnosti žiakov, pestujeme ich kultivovaný ústny a písomný prejav, oboznamujeme ich s najnovšími technológiami v oblasti IKT, rozvíjame u žiakov sociálne, kultúrne, občianske a podnikateľské kompetencie. Vedieme našich absolventov k celoživotnému učeniu sa a systematickému získavaniu poznatkov, vedomostí a schopností.

            Multikultúrny svet si vyžaduje mladých ľudí, ktorí sa dokážu občiansky začleniť a profesionálne uplatniť v ktorejkoľvek spoločnosti. Ako členský štát EÚ máme záujem pripraviť kreatívnych, mysliacich, samostatných, tvorivých a všestranne rozvinutých absolventov s demokratickými a humanistickými hodnotami.

            Cieľ, poslanie a zameranie školy vychádza z princípov výchovy a vzdelávania v § 3 zákona 245/2008. V rámci týchto princípov sa naša škola hlási aj k princípom inkluzívneho vzdelávania (§ 3 písm. e), ktoré je uskutočňované na základe rovnosti príležitostí, rešpektovania výchovno-vzdelávacích potrieb, individuálnych osobitostí a aktívneho zapojenia všetkých žiakov do výchovy a vzdelávania. A nielen žiakov, ale aj každého človeka v školskom prostredí – t. j. rodičov i zamestnancov v spolupráci so zriaďovateľom, Radou školy, Centrom poradenstva a prevencie a ďalšími externými organizáciami.

     Systém podpory a práce postavený na rozvoji človeka v školskom prostredí vychádza z podporných úrovní 1. – 5. stupňa definovaných v § 131 školského zákona a bližšie popísaných ministerstvom školstva najmä v podpornej úrovni 1. stupňa a 2. stupňa. To zahŕňa premenu školy na učiace sa spoločenstvo, demokratické prostredie s kritickým myslením, budovanie zdravých vzťahov či kultúry rešpektu a úcty. Úlohy zamestnancov sú síce rôzne, ale vzájomne sa dopĺňajú, prelínajú a smerujú ku komplexnému rozvoju človeka.

     Pedagogický zbor, ktorý pôsobí v podpornej úrovni 1. stupňa najbližšie k žiakom ako kľúčová vzťahová osoba, je v našej škole doplnený o školský podporný tím, ktorý intenzívne napomáha podpore vzťahov pedagogických zamestnancov a rodičov na ceste k žiakom. Takýto tím je zložený z odborného zamestnanca a niektorých pedagogických pozícií , ktorí spoločne vytvárajú tímovú prácu v školskom prostredí.

     Od školského roka 2018/2019 nastúpila naša škola na cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu otvorením sa pre nové profesie a činnosti so snahou budovať inkluzívnu klímu a kultúru.

Inkluzívna cesta je zameraná na:

   • Podporu každého žiaka, ale aj učiteľa a rodiča v tom, čo potrebuje k svojmu rastu,
   • Poskytovanie komplexnej podpory na škole skrze školský podporný tím – najmä ako prevencia a včasné vyhľadávanie a riešenie problémov,
   • Budovanie vzťahového trojuholníka dieťa, rodič a učiteľ
   • Zameranie viac na formatívne hodnotenie a reflexiu.

Naša škola je otvorená pre vzdelávanie všetkých žiakov v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka, triedy a školy. Pri práci využívame inkluzívny prístup, aby každé dieťa bolo vnímané ako jedinečné a necítilo sa odmietané. Chceme tak zabezpečiť ústavný rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a ich primeraného začlenenia do spoločnosti.

Výchova a vzdelávanie žiakov sa uskutočňuje na základe rovnosti príležitostí a rešpektovania ich výchovno-vzdelávacích potrieb a individuálnych osobitostí a podporuje ich aktívne zapojenie do výchovno-vzdelávacích činností školy. V súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania škola zabezpečuje realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní pre všetkých žiakov a podľa katalógu podporných opatrení, ktorý vydáva ministerstvo školstva.

 

Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov s nadaním v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania

 

     Zohľadňovanie individuálnych potrieb žiaka sa realizuje s cieľom zabezpečiť rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj jeho schopností a osobnosti a s cieľom dosiahnuť primeraný stupeň vzdelania a jeho primerané začlenenie do spoločnosti.

     Na podporu výchovy a vzdelávania žiaka so zdravotným znevýhodnením a žiaka s nadaním škola zabezpečí poskytnutie podporných opatrení podľa vyjadrenia pedagogického zamestnanca školy, odborného zamestnanca školy alebo zariadenia poradenstva a prevencie.

     Tieto podporné opatrenia je škola povinná zabezpečiť v súlade s písomným vyjadrením riaditeľa školy, okrem prípadov, ak to vzhľadom na personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky v navrhovanom rozsahu preukázateľne nie je možné.

     Je v kompetencii učiteľa, ktoré odporúčania použije najlepšie po dohode s členom ŠPT. Tieto odporúčania musia byť zaznamenané. Škola poskytuje špecifickú podporu aj žiakom, ktorí podľa § 2 i) majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (požiadavka určená diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní dieťaťu alebo žiakovi podľa písmen j) až p) a dieťaťu alebo žiakovi, ktorého zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia):

 • v podmienkach všeobecnej podpory s využitím všeobecných podporných mechanizmov školského vzdelávacieho programu, keď učitelia vytvárajú v triedach takú atmosféru spolupráce, slobody a zodpovednosti, podpory a diferencovaného prístupu v hodnotení a metódach, že žiak dokáže účinne napredovať bez ďalších úprav,
 • v rámci vytvárania Individuálneho vzdelávacieho programu podľa § 7a) školského zákona, pričom sa realizuje úpravou podmienok, obsahov, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka, aby dosiahol primeraný stupeň vzdelania a začlenenie do spoločnosti.
 • spolupracuje s ďalšími subjektami a sieťuje sa s CPP, políciou, sociálnou kuratelou, lekármi a ďalšími organizáciami pre komplexnejšiu podporu všetkých detí.

Individuálny vzdelávací program dopĺňa a upravuje tento školský vzdelávací program a zahŕňa:

 1. vyšetrenie v centre poradenstva a prevencie (zväčša na odporúčanie ŠPT a triedneho učiteľa) a stanovenie ŠVVP a následných odporúčaní úprav,
 2. vypracovanie formálneho dokumentu v súčinnosti s triednym učiteľom a súhlasom rodiča.
 3. Úzku spoluprácu a spoločné konziliárne stretnutia podľa potreby rodiča, žiaka, učiteľa, prípadne asistenta, ak pôsobí v triede a člena ŠPT v prepojení na odporúčania  centra poradenstva a prevencie.
 4. Žiak má možnosť využiť aj dodatočnú psychologickú, sociálno-pedagogickú i špeciálno-pedagogickú starostlivosť v priestoroch školy v pravidelných  intervaloch alebo podľa dohody individuálne alebo skupinovo.
 5. Zabezpečenie alebo odporúčanie špeciálnych pomôcok, učebných textov a i. počas vyučovania.
 6. Úpravy rozvrhu, čiastočné a dočasné oslobodenie od dochádzania do školy, úprava a zmena systému hodnotenia alebo nehodnotenie v predmetoch.

 

Podporné opatrenia a starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/:

     Škola poskytuje všetkým žiakom podporné opatrenia v rozsahu prevencie na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania a krízovej intervencie podľa § 145a ods. 1 t) a u). Prevencia a krízová intervencia sa poskytuje v súlade so štandardami odborných činností schválených a zverejnených MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/standardy-odbornych-cinnosti-v-systeme-poradenstva-a-prevencie/. 

     Škola vykonáva preventívne činnosti a krízovú intervenciu v úzkej spolupráci s CPP Zuzkin park 10.  V súlade s § 2 ods. 12 vyhlášky o poradenských zariadeniach týmto poskytuje v tomto školskom vzdelávacom programe (ale aj osobitne na webovej stránke a informovaním na rodičovskom združení) tieto preventívne programy a činnosti v rozsahu:

 • Rovesníci- dôverníci v prevencii šikanovania a kyberšikanovania
 • Rovesnícki aktivisti v prevencii závislostí
 • Zavádzanie ranných kruhov na 1. stupni
 • Ako ostať duševne zdravý (program podpory duševného zdravia, zdravého životného štýlu a pozitívneho sebaovplyvňovania).
 • Kybernetická bezpečnosť (prevencia rizík virtuálneho prostredia).
 • Inovatívny program WOWW na skvalitnenie vyučovacieho procesu.
 • Podpora sociálneho zdravia žiakov – social skills (budovanie triednej klímy, rozvoj

sociálnych zručností, resiliencie, komunikácie, empatie, asertivity....)

 • Facilitatívno- reflektívne učenie
 • Meranie klímy triedy/ školy
 • Mediácia konfliktov
 • Nenásilná komunikácia
 • Vzdelávanie učiteľov a odborných zamestnancov v téme krízovej intervencie a duševného zdravia
 • Riešenie šikanovania v triedach
 • Programy prevencie zameraných na budovanie sociálnej atmosféry
 • Programy zamerané na kariérové poradenstvo,
 • Dobré štarty pre žiakov piateho ročníka pri prechode na druhý stupeň
 •  zohľadňovať úroveň hrubej a jemnej motoriky
 •  podporovať žiaka do takej miery, do akej je to potrebné
 •  podporovať profesijnú prípravu spolupracovať so zákonnými zástupcami
 •  využívať multidisciplinárnu podporu
 •  zohľadňovať aktuálny psychický a zdravotný stav žiaka    .

Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov so  zdravotným znevýhodnením

     Škola  vzdeláva žiakov so zdravotným znevýhodnením spolu s ostatnými žiakmi školy, vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania a odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie a v spolupráci so školským podporným tímom.

Škola zabezpečí najmä:

 • odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky zodpovedajúce individuálnym potrebám žiaka so zdravotným znevýhodnením a tiež systematickú spoluprácu školy so zariadením poradenstva a prevencie alebo špeciálnou školou;

●  v prípade potreby vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje podporné

    opatrenia a upravuje jednotlivé časti školského vzdelávacieho programu podľa špeciálnych

    výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka, najmä obsah, metódy, formy alebo spôsoby hodnotenia a

    spoluprácu so zákonným zástupcom a pedagogickými a/alebo odbornými zamestnancami;

● podmienky pre komplexný rozvoj osobnosti žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

     Žiak so zdravotným znevýhodnením sa vzdeláva podľa školského vzdelávacieho programu a učebného plánu školy. Ak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú žiakovi so zdravotným znevýhodnením, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

     Individuálny vzdelávací program žiaka so zdravotným znevýhodnením vypracováva na základe odporúčaní zariadenia poradenstva a prevencie a po konzultácii so zákonným zástupcom žiaka, a ak ide o žiaka základnej školy najmenej v piatom ročníku aj po konzultácii s týmto žiakom, pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy, prípadne aj s ostatnými vyučujúcimi. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu je možné vychádzať zo vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Je potrebné prihliadať primárne na individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby konkrétneho žiaka.

 

 • Zdravotné postihnutie: narušená komunikačná schopnosť- NKS

                                       autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy- PVP

 • Vývinové poruchy: učenia- VPU: dysgrafia, dysortografia, dyslexia, dyskalkúlia

                                správania

 • Poruchy aktivity a pozornosti

 

Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním

     Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je umožniť im vzdelávať sa a rozvíjať v súlade s ich vývinovými charakteristikami (napr. akcelerovaný kognitívny vývin) a s prihliadnutím na možné vývinové špecifiká, súvisiace s ich nadaním (napr. asynchrónny vývin).

     Nadaný žiak sa vzdeláva podľa školského vzdelávacieho programu a učebného plánu školy, ktorý vychádza zo vzdelávacích programov zameraných na príslušné nadanie. Ak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú nadanému žiakovi, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje podporné opatrenia na základe vyjadrenia pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca školy alebo zariadenia poradenstva a prevencie.

     Individuálny vzdelávací program nadaného žiaka vypracováva po konzultácii so zákonným zástupcom žiaka, a ak ide o žiaka základnej školy najmenej v piatom ročníku aj po konzultácii s týmto žiakom, pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy, prípadne aj s ostatnými vyučujúcimi. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu je možné vychádzať zo vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Je potrebné prihliadať primárne na individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby konkrétneho žiaka, vrátane potrieb vyplývajúcich zo zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia.

     Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je úlohou školy zabezpečiť žiakom s nadaním špecifické podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti, najmä:

● špecifikovať v školskom vzdelávacom programe, resp. v individuálnom vzdelávacom programe ciele vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň rozvíjaného nadania, na potrebu všestranného osobnostného rozvoja nadaných žiakov a na prípadné špecifické vývinové charakteristiky, súvisiace s nadaním (napr. asynchrónia, dysfunkčný perfekcionizmus, senzitivita);

● zabezpečiť vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne;

● v prípade potreby spolupracovať so psychológom, prípadne s iným odborným zamestnancom;

● v prípade umelecky nadaných žiakov spolupracovať s odborným pedagógom konkrétnej umeleckej disciplíny a športovo nadaných žiakov so športovým trénerom;

● akceptovať nadaných žiakov a rešpektovať špecifiká ich osobnosti a správania;

● dbať na komplexný rozvoj osobnosti nadaných žiakov;

● zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a uplatňovať diferencovaný prístup vo vyučovaní, vrátane postupov zameraných na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov, napr. projektové vyučovanie;

 

Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov  zo sociálne znevýhodneného prostredia

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je vytvorenie podnetného a podporného prostredia pre efektívne vzdelávanie, aby bol zabezpečený ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov zo SZP škola v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania a v spolupráci so školským podporným tímom zabezpečí najmä:

 • prispôsobenie metód a foriem vzdelávania podľa individuálneho prístupu tak, aby boli žiaci podporení a motivovaní sa efektívne vzdelávať;
 • včasné riešenie ťažkostí vo vzdelávaní, využívanie podpory pedagogického asistenta a iné dostupné možnosti podpory pedagogických a odborných zamestnancov;
 • motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú dochádzku na vyučovanie;
 • motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov s ohľadom na ich pokračujúce vzdelávanie, pôsobenie na trhu práce a praktický život;
 • prípravu aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje záujmy, silné stránky a schopnosti;
 • podmienky pre komplexný rozvoj osobnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia;
 • v prípade odlišného materinského jazyka žiaka škola v obsahu a metódach vyučovania individuálne zohľadní mieru jeho znalosti vyučovacieho jazyka.

 

Špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť žiakovi a jeho zákonným zástupcom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Cieľom je zhodnotiť využívanie vedomostí pri rozvíjaní zručností a spôsobilostí.
Pri hodnotení a klasifikácii vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami sa riadime odporúčaniami odborných zamestnancov školského zariadenia poradenstva a prevencie, prípadne i iných odborníkov.

     Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy§ 55 ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. ,  príloha č. 2.

 

Školský podporný tím /ŠPT/

     Na škole pracuje aj školský podporný tím (ďalej len „ŠPT“) zložený zo školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, výchovného poradcu. Činnosť tohto tímu sa riadi § 131 školského zákona a § 21n. a § 84a) zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch, procesnými, výkonovými a obsahovými štandardami i popísanými úrovňami podpory, predovšetkým však podporné úrovne 1. a 2. stupňa, ale aj metodickými usmerneniami VÚDPaPu (napr. ŠPT, 2022).  Tento tím veľmi úzko spolupracuje a je metodicky usmerňovaný centrom poradenstva a prevencie (ďalej len „CPP“). V škole tím úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, vedením školy, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi.

      Členovia tímu majú príslušnú kvalifikáciu a špecializované vzdelávania určené na výkon svojich funkcií a poskytujú žiakom, rodičom a učiteľom rozličné podporné služby, riadia sa platnou legislatívou, pracovnou náplňou, školským vzdelávacím programom a metodickým usmerňovaním centra poradenstva a prevencie v našom okrese.

     Pôsobenie týchto zamestnancov je plne v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania, so školským zákonom a najlepším záujmom dieťaťa. A hoci samotná činnosť tímu nepodlieha špeciálnemu súhlasu rodičov tak ako je to napríklad v rezorte zdravotníctva, predsa jeho činnosť je podporná, partnerská a otvorená s vysokým štandardom etiky a transparentnosti a informačnou povinnosťou vo vzťahu k rodičom. Držíme sa zásady, že rodič je partner školy a je nielen informovaný, ale aj priamo zapojený do podpory dieťaťa.

Hlavnými oblasťami podpory sú v súlade s § 131 školského zákona prevencia, výchovné a kariérové poradenstvo, rozvoj inkluzívneho vzdelávania, orientačná diagnostika, intervencia a krízová intervencia, reedukácia a metodická podpora a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, rodičom alebo žiakom. To môže zahŕňať preventívne programy a aktivity v triedach zamerané na zlepšenie klímy, mediáciu po konflikte alebo ťaživej situácii, podpora učiteľa počas vyučovania, depistáže pri zápisoch alebo v prvých ročníkoch, sociometrie, besedy, diskusie a vzdelávanie pre rodičov a zamestnancov, účasť na rodičovských združeniach a ďalšie. Práca a činnosť týchto zamestnancov je riadnou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti a napĺňania cieľov výchovy a vzdelávania.

 

     Škola na podporu výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov podľa § 2 h) školského zákona poskytuje podporu všetkým žiakom a to tak, že zabezpečuje podmienky, organizáciu a realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám telesného, psychického a sociálneho vývinu žiakov v úzkej spolupráci so ŠPT:

 1. poskytuje všetkým žiakom podporu na podpornej úrovni 1. stupňa, ako sú preventívne programy, ranné kruhy, pravidelné elektronické aj osobné konzultácie rodičov s učiteľmi, kariérové poradenstvo,
 2. zostavuje školský poriadok zameraný na spravodlivejšie a ľudskejšie formované pravidlá školského života v súčinnosti so žiakmi a radou školy,
 3. pravidelne sleduje a realizuje skríning dochádzky, prospechu a správania žiakov cez prístup ŠPT do internetovej žiackej knižky a triednej knihy, prinášanie systémových návrhov pre zlepšenie, špecifické sledovanie rizikových faktorov ako je adaptácia žiakov prvého ročníka ZŠ, prechod na druhý stupeň ZŠ, prestup alebo odchod žiaka, obdobie dospievania,
 4. umožňuje všetkým žiakom prístup k ŠPT a jeho službám, keď to v priebehu celej školskej dochádzky žiak alebo rodič potrebuje pre individuálnu podporu v kríze, životných ťažkostiach alebo na vlastný rozvoj svojho potenciálu,
 5. umožňuje prácu v škole a triedach aj zamestnancom CPP pri preventívnej činnosti, krízovej intervencii, skríningu i spolupráci na podpore detí a rodičov v úzkej súčinnosti so ŠPT,
 6. informuje rodičov, žiakov a zamestnancov cez webovú stránku školy, nástenky, internetovú žiacku knižku o ďalšej podpornej činnosti.

Škola zároveň poskytuje špecifickú podporu aj žiakom, ktorí podľa § 2 i) majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ktoré napĺňajú formou školskej integrácie. Tá sa realizuje:

 • v podmienkach všeobecnej podpory s využitím všeobecných podporných mechanizmov školského vzdelávacieho programu, keď učitelia vytvárajú v triedach takú atmosféru spolupráce, slobody a zodpovednosti, podpory a diferencovaného prístupu v hodnotení a metódach, že žiak dokáže účinne napredovať bez ďalších úprav,
 • v rámci vytvárania Individuálneho vzdelávacieho programu podľa § 7a) školského zákona, pričom sa realizuje úpravou podmienok, obsahov, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka, aby dosiahol primeraný stupeň vzdelania a začlenenie do spoločnosti.
 • spolupracuje s ďalšími subjektami a sieťuje sa s CPP, políciou, sociálnou kuratelou, lekármi a ďalšími organizáciami pre komplexnejšiu podporu všetkých detí.

Individuálny vzdelávací program dopĺňa a upravuje tento školský vzdelávací program a zahŕňa:

 1. vyšetrenie v centre poradenstva a prevencie (zväčša na odporúčanie ŠPT a triedneho učiteľa) a stanovenie ŠVVP a následných odporúčaní úprav,
 2. vypracovanie formálneho dokumentu v súčinnosti s triednym učiteľom a súhlasom rodiča.
 3. Úzku spoluprácu a spoločné konziliárne stretnutia podľa potreby rodiča, žiaka, učiteľa, prípadne asistenta, ak pôsobí v triede a člena ŠPT v prepojení na odporúčania  centra poradenstva a prevencie.
 4. Žiak má možnosť využiť aj dodatočnú psychologickú, sociálno-pedagogickú i špeciálno-pedagogickú starostlivosť v priestoroch školy v pravidelných  intervaloch alebo podľa dohody individuálne alebo skupinovo.
 5. Zabezpečenie alebo odporúčanie špeciálnych pomôcok, učebných textov a i. počas vyučovania.
 6. Úpravy rozvrhu, čiastočné a dočasné oslobodenie od dochádzania do školy, úprava a zmena systému hodnotenia alebo nehodnotenie v predmetoch.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

  Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

  Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria