O škole

Profil školy

 

I. Všeobecná charakteristika školy

 

 1.      Veľkosť školy

 

     Škola je plneorganizovaná. Výučba prebieha v jednosmennej prevádzke. Vznikla 1. 8. 1980 ako druhá na novopostavenom sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Pôvodne 18 triedna škola bola stavebnými úpravami kapacitne rozšírená na 26 kmeňových učební. Súčasný počet žiakov je 588 z toho na I. stupni 306 žiakov a na II. stupni 282 žiakov. Priemerný počet žiakov na jednu triedu je 22,6 žiakov.

     

Škola 26 tried / 14 tried na I. stupni , 12 tried  na II. stupni./

Počet tried podľa ročníkov:

 1. ročník – 4 triedy
 2. ročník – 3 triedy
 3. ročník – 3 triedy
 4. ročník – 4 triedy
 5. ročník – 2 triedy
 6. ročník – 3 triedy
 7. ročník – 2 triedy
 8. ročník – 3 triedy
 9. ročník – 2 triedy

 

 1.      Charakteristika žiakov

 

     Naša škola je od školského roku 1983/1984 zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Začínalo sa s výučbou ruského jazyka v treťom ročníku a výučbou anglického, resp. nemeckého jazyka v piatom ročníku. V súčasnosti vyučujeme: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk.

    

     Výučbu cudzieho jazyka realizujeme od 1. ročníka. Z tohto dôvodu našu školu navštevujú nielen žiaci z nášho obvodu, ale aj žiaci z iných obvodov v rámci mesta a žiaci z priľahlých obcí.

       Škola pripravuje žiakov pre život v 21. storočí.

      Spádová oblasť žiakov patriacich na ZŠ Krosnianska 2 sú ulice na sídlisku Dargovských hrdinov a časti ulíc MČ Košická Nová Ves : Buzulucká, Čerešňová, Furčianska, Herlianska, Charkovská, Krosnianska 1-39, Lupkovská, Mliečna, Ortváňová, Ovručská /okrem č. 4,6,8/, Poľná, Trnková, Vínová, Zupkova.

     Žiaci v 1.,2.,3.,4. a 5.,6.,7.,8. ročníku sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu, vypracovaným v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.9.2015.

     Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začlenení v bežných triedach, v ktorých sa vzdelávajú podľa vypracovaných IVVP za prítomnosti asistentov učiteľov a školskej psychologičky.

 

 Našim princípom je :

 • naučiť žiakov učiť sa,
 • učiť žiakov kriticky a tvorivo myslieť,
 • naučiť žiakov argumentovať,
 • viesť žiakov k tvorivosti,
 • rozvíjať u žiakov schopnosť  komunikovať s rovesníkmi štátov ,
 • odstraňovať bariéry rasovej, sociálnej a náboženskej diskriminácie,
 • pohotovo, rýchlo a účinne riešiť problémy v kolektíve žiakov a učiteľov.

 

 1.      Charakteristika pedagogického zboru

 

     Pedagogický zbor tvorí 39 pedagógov a 8 vychovávateliek ŠKD, ktorí spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a svoju prácu vykonávajú zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. Na škole pôsobí celkom 5 asistentov učiteľa / činnosť 1 asistenta  je hradená z prostriedkov MŠVVaŠ SR/ , v  rámci projektu Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Krosnianska 2, Košice sme v tomto školskom roku obsadili pozície inklúzivného tímu 4 asistentov  učiteľa a 1 pozíciu školského psychológa.

     Mnohí učitelia si rozširujú svoje vzdelanie a zúčastňujú sa  priebežného vzdelávania v mnohých vzdelávacích inštitúciách a aj vzdelávania organizovaného školským úradom. Učitelia sa priebežne vzdelávajú odborne i metodicky: vzdelávanie v oblasti IKT, metodické školenia a odborné semináre. Na škole prebiehajú stretnutia v rámci predmetových komisií a metodického združenia pre pedagógov našej školy. V rámci pracovných porád prehlbujeme právne povedomie zamestnancov.

     V škole pracuje výchovný poradca, ktorý sa venuje žiakom so ŠVVP a pôsobí ako poradca pri výbere strednej školy. Problémy žiakov so ŠVVP rieši školský psychológ. Učitelia pracujú aj ako koordinátori Univerzálnej prevencie, Environmentálnej výchovy, Ľudských práv, Finančnej gramotnosti, Globálneho vzdelávania, Bezpečne na internete,  Zdravej školy a koordinátorov Čitateľskej gramotnosti.

     Ďalej učitelia spolupracujú s VŠ – PF UPJŠ ako cviční učitelia, s CVČ Orgovánová 5, Košice, kde sú členmi OK a KK predmetových olympiád. Spolupracujeme s  Miestnym úradom MČ Dargovských hrdinov a MČ Košická Nová Ves, Mestskou políciou, U. S. STEEL Košice, pobočkami MKM, PZ SR a Colnou správou SR, HaZZ, FNsP, Štátnymi lesmi, CPPaP, ŠCPPaP, KOSIT Košice, tanečnou školou METEOR pobočkou Červeného kríža, Jazykovou školou Užhorodská 8, Košice, UNICEF, firmou Labaš, MPC Prešov, MPC Košice, vydavateľstvom Taktik, environmentálnym združením SOSNA.

 

     Na odbornej úrovni sú zriadené predmetové komisie:

    • MZ 1. – 2.                             Mgr. V. Sotáková                
    • MZ 3. – 4.                             Mgr. H. Černíková
    • PK  MAT, FYZ                       Mgr. E. Hubová
    • PK  SJL, DEJ, RGV               PhDr.. Smerigová
    • PK  CUJ                                 Mgr. Z. Jakubčáková
    • PK BIO, CHE, TBR                 Mgr. C. Mišľanová
    • PK  TSV, VYV, HUV, VUM    Mgr. H. Tulipánová
    • PK OBN, ETV, NBV               Mgr. J. Krupárová
    • PK ŠKD                                 Mgr. A. Slezáková
    • PK INF                                   RNDr. Ľ. Havírová/

                                                                                        Mgr. J. Jalčová

    • PK GEG,  THD                       Mgr. V. Hubová

 

 1.      Organizácia prijímacieho konania

 

     Do tried 1. ročníka prijímame žiakov podľa pokynov zriaďovateľa. Prednostne prijímame žiakov z obvodu školy určeného VZN MZ MMK. Do všetkých ročníkov prijímame aj žiakov z  iných obvodov na základe žiadosti rodičov a kapacitných možností školy. Dlhodobo sa stretávame s veľkým záujmov o štúdium na našej škole. Z kapacitných dôvodov však nevieme umiestniť všetkých žiakov, ktorí sa zapíšu na našu školu.

     Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začlenení v triedach na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia a súhlasu rodičov.  

 

 1.      Dlhodobé projekty

 

Naša škola je zapojená do viacerých projektov:

 

Cesta, EKOPAKY, Detský čin, PEER skupiny, Škola podporujúca zdravie, Podpora výučby ŠPJ v ZŠ, Škola bez alkoholu, drog a cigariet, The school theatre,  Bezpečná škola, projekt Záložka, Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, Aktivizujúce metódy vo výchove, Národný projekt – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie patologických javov v školskom prostredí, Nové trendy – vzdelávanie ANJ v ZŠ, Educate Slovakia, Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ, Moja prvá škola, Infovek 2 – rozvoj informatizácie regionálneho školstva, Stroj na jednotky, IT Academy, Mesto Košice deťom, Experimentovanie po nemecky, Triedim, triediš, triedime, eTwinning, EDUNET, Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Krosnianska 2, Košice.

     Spolupracujeme s našimi a zahraničnými školami a organizáciami, organizujeme jazykovo-poznávacie pobyty žiakov a učiteľov, stretnutia a akcie s významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Realizujeme mnohé projekty a programy rôzneho zamerania a charakteru.

 

 1.      Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

     Spoluprácu s rodičmi realizujeme prostredníctvom rodičovských združení, Rady školy a osobných stretnutí. Organizujeme spoločné aktivity, činnosti a podujatia. Rodičia vedú niektoré záujmové útvary v škole.

     Rodičia sponzorsky prispievajú na školy v prírode, lyžiarsky výcvik, kancelárske potreby a  IKT /venovali škole zánovný nábytok, žalúzie, nákup farieb, koberce/. Rovnako aj mnohé spolupracujúce inštitúcie škole darovali funkčnú výpočtovú techniku.

 

Rada rodičov, rodičia

 • sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov
 • majú možnosť sledovať priebežné výchovno-vzdelávacie výsledky prostredníctvom IZK
 • sú informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom webovej
 • stránky školy alebo priamo e-mailom
 • možnosť konzultácií  
 • možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu
 • škola je otvorená všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti
 • spolupráca s rodičmi na školskom vzdelávacom programe
 • triedne aktívy rodičovského združenia sa konajú 5 x ročne

 

Rada školy

 • 11-členná :  4 volení zástupcovia rodičov, 2 zástupcovia (volení) zamestnancov školy, 1volený zástupca nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia (delegovaní) zriaďovateľa
 • práca sa riadi Štatútom rady školy, harmonogramom a plánom svojej činnosti

          vyjadruje sa k činnosti, organizácii a dokumentom školy

 

Materské školy

 • Škola úzko spolupracuje s MŠ Poľná 1, MŠ Ovručská 14, MŠ Zupkova 37
 • vzájomne otvorené hodiny
 • spoločné športové súťaže, tvorivé dielne a iné aktivity
 • využívajú školský areál, telocvične a naopak
 • naši prváci využívajú dopravné ihriská pri MŠ

 

CPPPAP Zuzkin park 10

 • Žiakov vyšetruje  Mgr. B. Vanická
 • spolupráca v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP
 • v oblasti profesijnej orientácie a v oblasti primárnej prevencie

 

Zriaďovateľ

 • spolupráca s Mestom Košice je zabezpečovaná prostredníctvom referátu škôl, športu a mládeže oddelenia strategického rozvoja

 

MÚ MČ sídlisko Dargovských hrdinov

 • oblasť kultúrno-spoločenská, športová

 

CVČ Orgovánová 5

 • kultúrno - spoločenské aktivity, súťaže
 • krúžková činnosť
 • voľno časové aktivity žiakov

 

Slovenský Červený kríž

 • školenia a súťaže žiakov a učiteľov

 

 1.      Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

     Škola po stavebných úpravách 26 kmeňových tried a 9 odborných učební. Súčasťou školy sú 4 telocvične. V roku 2016 sme zriadili zrušením kabinetov 3 učebne na delené vyučovanie cudzích jazykov. V súčasnosti využívame spolu 4 odborné učebne na výučbu cudzích jazykov. Máme zriadené odborné učebne a efektívne využívame: 2 učebne informatiky s 19 počítačmi a 19 notebookmi s prístupom na internet, odborné učebne chémie a fyziky. Využívame  7 počítačov v administratíve školy, 1 počítač pre ŠKD, 11 výučbových notebookov, 24 dataprojektorov, 9 interaktívnych tabúľ a 11 notebookov slúži učiteľom, ktoré získali z úspešných projektov. Učitelia využívajú 10 kabinetov, ktoré odborne zamerané. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame cvičnú kuchynku. Zriadili sme aj spoločenskú miestnosť, v ktorej sa využíva interaktívna tabuľa a dataprojektor. V našich priestoroch sme mali doposiaľ umiestnenú pobočku Knižnice pre  mládež mesta Košice, ktorá bola využívaná našimi žiakmi a deťmi z okolitých materských škôl. V súčasnosti sa prebieha jej preloženie do priestorov nevyužívaného školníckeho bytu.

     Na telesnú výchovu slúžia 2 telocvične/ veľká a malá/, 3 ihriská /futbalové, hádzanárske a volejbalové/ a nový atletický ovál, ktorý bol odovzdaný do užívania na začiatku tohto školského roka, v septembri 2018. V školskom roku 2016/2017 naša škola získala do správy 2 telocvične po zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice. Futbalové ihrisko v popoludňajších hodinách bude využívané aj FK Košická Nová Ves na tréning pre mladších žiakov. V priebehu tohto školského roka sa zrealizuje výstavba multifunkčného ihriska, na ktoré škola získala finančné prostriedky z Úradu vlády a zriaďovateľa Mesta Košice. V roku 2018 sme zrealizovali rekonštrukciu palubovky v malej telocvični.

     Technický stav učební, kabinetov a sociálnych zariadení je udržiavaný. V školskom roku 2017/2018 sa realizovala rekonštrukcia aj dievčenských sociálnych zariadení /chlapčenské toalety už boli zrekonštruované/. Dokončili sme rekonštrukciu vstupných schodísk do školy, realizovali sme výmenu výdajného pultu stravy v školskej jedálni. Škola získala finančný príspevok v rámci projektu Gesto pre mesto, ktorý sme použili na výstavbu dreveného altánku vo vonkajšom átriu školy. V priestore školského bazéna bola uskutočnená výmena svietidiel nad bazénom a kompletná výmena hydroizolácie v priestoroch spŕch.

    Vonkajšiu fasádu budovy, okná, a gumolity v učebniach budeme riešiť v rámci finančných možností školy a zriaďovateľa. V školskom roku 2017/2018 sa realizovala výmena časti okien na priečelí školy a bola realizovaná rekonštrukcia rozvodov kanalizácie v školskej jedálni.

     Učebné pomôcky vo väčšine vyhovujúce, pravidelne v rámci finančných možností dokupujeme moderné učebné pomôcky a výukové programy.

     V minulosti sme zrealizovali rekonštrukciu telocviční, šatní, prechodovej chodby ku školskému bazénu /obloženie azbestových stien sadrokartónom/, zateplenie strechy a vymaľovanie fasád telocviční.

     Triedy vybavené novým žiackym nábytkom /žiacke lavice a stoličky , stoly a stoličky pre učiteľov/. Vymenili sme staré tabule za nové /keramické/. V šiestich triedach sme úplne vymenili gumolit, v jedenástich bola uskutočnená ich čiastočná výmena. Rovnako na jednom vnútornom schodisku sme zrealizovali výmenu linolea. Doplnili sme materiálne vybavenie kabinetu telesnej a športovej výchovy učebnými pomôckami. Pre vystúpenia divadelného krúžku Butterfly sme dali vyrobiť drevené pódium a inštalovali sme osvetlenie. Svojpomocne sme vymenili podlahu v zborovni za plávajúcu a vymaľovali sme ju. V záujme zvýšenia bezpečnosti našich žiakov sme zabezpečili výmenu audiovrátnikov v 4 oddeleniach ŠKD za videovrátnikov, plánujeme ich počet rozšíriť aj do ďalších tried.  

     Počas školského roka boli vymaľované chodby školy a triedy s pomocou rodičov. Obnovili sme ich výzdobu a časť osvetlenia,  zriadili sme oddychové zóny pre žiakov.

      V rámci úspešných projektov a sponzorov sme získali počítače, notebooky, interaktívnu tabuľu, fotoaparáty a kameru. V rámci finančných možností sme realizovali štrukturovanú kabeláž v priestoroch tried a učební. Škola zmenila providera internetu, ktorým je v súčasnosti firma SANET, ktorá ponúka rýchlejšie a kvalitnejšie pripojenie, čo má vplyv na zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Neoddeliteľnou súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži školopovinnej mládeži celého sídliska Dargovských hrdinov. Realizuje sa v ňom základný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka a výučba plávania v rámci hodín telesnej výchovy v 1. až 4. ročníku a krúžkovej činnosti. V priestoroch školskej plavárne sme vymenili dvere so zárubňami a zakúpili nové sušiče vlasov pre žiakov. Spojovacia chodba na plaváreň bola vymaľovaná a rovnako bola zrealizovaná nová výzdoba interiéru plavárne. Zo sponzorského príspevku sme zakúpili učebné pomôcky.

       Škola zabezpečuje prevádzku školského klubu detí v 8 oddeleniach ŠKD. V nich sa realizuje činnosť žiakov v popoludňajších hodinách. Na základe požiadaviek rodičov poskytuje v nevyhnutných prípadoch pobyt deťom v ŠKD aj ráno od 6. 007.45 hod./ 2 oddelenia rannej služby ŠKD/ a popoludní od 15.30-17.00 hod. /dlhá služba ŠKD/.

      Priestorové zázemie školy dopĺňa: riaditeľňa, kancelárie ZRŠ, zborovňa, kancelária hospodárky, rozhlasová miestnosť, sklady učebníc a náradia, učiteľská knižnica, spoločenská miestnosť pre zamestnancov, školský bufet a nápojový automat.

       Súčasť školy tvorí vonkajšie a vnútorné átrium, ktoré sa využíva na relaxačnú činnosť žiakov počas vyučovania a v rámci činnosti ŠKD. O zeleň v átriách sa starajú žiaci školy pod vedením učiteľov.

       Počítali sme s komplexnou rekonštrukciou budovy školy z prostriedkov v rámci projektu ROP- ky podaného naším zriaďovateľom Mestom Košice, vďaka ktorému sa malo skvalitniť vyučovacie prostredie a znížiť energetická náročnosť prevádzky školy. Tento projekt však bol neúspešný. Škola však bola úspešná v projekte Modernizácia odborných učební, do ktorého sme sa zapojili v školskom roku 2016/2017. V rámci tohto projektu budú v školskom roku 2018/2019 rekonštruované a moderne vybavené odborné učebne informatiky, fyziky, chémie a jazykovej učebne. Zriadi sa nová učebňa technickej výchovy.

       Rozľahlé priestory chodieb školy, ktoré zariadené školským nábytkom, sa využívajú aj pre školskú a mimoškolskú činnosť. Oddychové zóny chodieb vybavené sedacími súpravami a slúžia na oddych žiakom, učiteľom a rodičom. Kvetinová výzdoba na chodbách skultúrňuje a spríjemňuje pobyt detí v škole. Zeleň dopĺňa aj bohatá interiérová výzdoba školy.

     V priebehu tohto školského roka sa pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorá okrem svojej činnosti spolupracuje s učiteľmi školy pri aktivitách počas výučby a organizuje besedy žiakov s autormi detskej literatúry, presunie do priestoru nevyužívaného školníckeho bytu.

       Súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá denne pripravuje okolo 520 jedál pre žiakov a zamestnancov školy. Vďaka chutne pripravovanej zdravej a pestrej strave podľa noriem poskytujeme so súhlasom zriaďovateľa obedy aj cudzím stravníkom.

 

 1.      Škola ako životný priestor

 

       Našou snahou je, aby žiaci trávili pobyt v škole v útulnom, príjemnom a čistom prostredí. Triedni učitelia spolu so žiakmi sa starajú o pridelenú triedu. Za pomoci rodičov boli vymaľované triedy, dvere, okná a priestory chodieb. Vo vestibule školy máme informačné tabule, ktoré informujú o realizovaných a pripravovaných aktivitách školy. Máme zriadenú školskú galériu DÚHA, v ktorej sa prezentujú žiaci so svojimi prácami.

     Rodičia majú prehľad o ponuke všetkých 24 záujmových útvarov, ktoré škola poskytuje prostredníctvom CVČ Orgovánová 5, Košice a 4 školských krúžkoch. Spolupracujeme so ŠBK GALAXY, ktorý si v pomerne krátkom čase získal priazeň a pozitívnu odozvu u našich žiakov a ich rodičov. Aj v tomto školskom roku na našej škole pôsobí 1 basketbalový krúžok mladších žiakov prostredníctvom uvedeného klubu. Sponzorsky zabezpečil výmenu basketbalových košov vo veľkej telocvični. Na nástenných tabuliach prezentujeme dosiahnuté výsledky, ktoré žiaci získali v súťažiach a olympiádach.

      Celková výzdoba školy je tematicky zameraná na ročné obdobia a priebežne inovovaná. V rámci humanizácie školského prostredia a priaznivej školskej klímy sme upustili od klasického zvonenia.

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

     „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

 

     Školský vzdelávací program v 1. - 8. ročníku je vypracovaný v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, ktorý nadobudol účinnosť od 1.9.2015.

      Od vzniku našej školy sa zameriavame na výučbu cudzích jazykov. Od roku 1980 to bol predovšetkým ruský jazyk, po spoločenských zmenách sa prioritou stali anglický a nemecký jazyk.

      Ako jedna z prvých škôl v Košiciach sme začali vyučovať prvý cudzí jazyk už v 1. ročníku ZŠ. K uvedeným trom jazykom pribudli neskôr francúzsky a španielsky jazyk. V rámci prebiehajúcej školskej reformy sa profilujeme ako škola, v ktorej sú cudzie jazyky dotované zvýšeným počtom vyučovacích hodín počas týždňa.

       Máme záujem naďalej pokračovať v tejto tradícií a našim cieľom je, aby absolvent našej školy ovládal 2 cudzie jazyky. Plánujeme rozšíriť ponuku cudzích jazykov o ďalšie svetové jazyky.

      Od 1.9.2015 pôsobí v našej škole elokované pracovisko JŠ Užhorodská 8 v Košiciach. Vyučovali sme jazyky: anglický, španielsky a čínsky. V súčasnosti prebieha výučba anglického a čínskeho jazyka, ktorú realizujú kvalifikovaní zamestnanci jazykovej školy. Záujem o výučbu je predovšetkým zo strany žiakov, ale aj dospelých.

       V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjame komunikačné schopnosti žiakov, pestujeme ich kultivovaný ústny a písomný prejav, oboznamujeme ich s najnovšími technológiami v oblasti IKT, rozvíjame u žiakov sociálne, kultúrne, občianske a podnikateľské kompetencie. Vedieme našich absolventov k celoživotnému učeniu sa a systematickému získavaniu poznatkov, vedomostí a schopností.

        Multikultúrny svet si vyžaduje mladých ľudí, ktorí sa dokážu občiansky začleniť a profesionálne uplatniť v ktorejkoľvek spoločnosti. Ako členský štát EÚ máme záujem pripraviť kreatívnych, mysliacich, samostatných, tvorivých a všestranne rozvinutých absolventov s demokratickými a humanistickými hodnotami.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria