O škole

Profil školy

Škola je plnoorganizovaná. Výučba prebieha v jednosmennej prevádzke. Vznikla 1. 8. 1980 ako druhá ZŠ na novopostavenom sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Pôvodne 18-triedna škola bola stavebnými úpravami kapacitne rozšírená na 26 kmeňových učební. Súčasný počet žiakov je 600, z toho na I. stupni 277 žiakov a na II. stupni 323 žiakov. Priemerný počet žiakov na jednu triedu je 24 žiakov.

 

Organizácia školského roka 2022/2023:

Škola 25 tried / 12 tried na I. stupni , 13 tried  na II. stupni./ Počet tried podľa ročníkov:

 1. ročník3 triedy
 2. ročník3 triedy
 3. ročník3 triedy
 4. ročník3 triedy
 5. ročník3 triedy
 6. ročník3 triedy
 7. ročník2 triedy
 8. ročník3 triedy
 9. ročník2 triedy

 

Charakteristika žiakov

            Naša škola bola už od školského roku 1983/1984 zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Začínalo sa s výučbou ruského jazyka v treťom ročníku a výučbou anglického, resp. nemeckého jazyka v piatom ročníku. V súčasnosti vyučujeme: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk.

          Tradične zápis do 1. ročníka na našej škole prebieha slávnostnou formou. Uskutočňuje sa v spolupráci s priľahlými materskými školami a za účasti školského psychológa z CPPPaP.

             Výučbu cudzieho jazyka realizujeme už od 1. ročníka. Našu školu navštevujú nielen žiaci z nášho obvodu, ale aj žiaci z iných obvodov v rámci mesta a žiaci z priľahlých obcí.

           Spádová oblasť žiakov patriacich na ZŠ Krosnianska 2 sú ulice na sídlisku Dargovských hrdinov a časti ulíc MČ Košická Nová Ves : Buzulucká, Čerešňová, Furčianska, Herlianska, Charkovská, Krosnianska 1-39, Lupkovská, Mliečna, Ortváňová, Ovručská /okrem č. 4,6,8/, Poľná, Trnková, Vínová, Zupkova.

             Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začlenení v bežných triedach, v ktorých sa vzdelávajú podľa vypracovaných IVP.

               Škola pripravuje žiakov pre život v 21. storočí.

Charakteristika pedagogického zboru

            Pedagogický zbor tvorí 39 pedagógov a 9 vychovávateliek ŠKD, ktorí spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a svoju prácu vykonávajú zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. Na škole pôsobí celkom 6 asistentov učiteľa / činnosť 1 asistenta  je hradená z prostriedkov MŠVVaŠ SR/, v  rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II, sme obsadili pozície inkluzívneho tímu 5 asistentov učiteľa, 1 pozíciu školského psychológa a 1 pozíciu školského špeciálneho pedagóga.

          Mnohí učitelia si rozširovali a aj v súčasnosti rozširujú svoje vzdelanie a zúčastňujú sa  na vzdelávaní  v mnohých vzdelávacích inštitúciách. Učitelia sa priebežne vzdelávajú odborne i metodicky: vzdelávanie v oblasti IKT, metodické školenia a odborné semináre. Každoročne sa pedagogickí a odborní zamestnanci zúčastňujú aktualizačného, inovačného ako aj špecializačného vzdelávania.  Na škole prebiehajú stretnutia v rámci predmetových komisií a metodického združenia pre pedagógov našej školy. V rámci pracovných porád a pedagogických rád,  prehlbujeme právne povedomie zamestnancov.

           V škole pracuje výchovný poradca, ktorý sa venuje žiakom so ŠVVP a pôsobí ako poradca pri výbere strednej školy. Problémy žiakov so ŠVVP rieši školský psychológ a školský špeciálny pedagóg. Učitelia pracujú aj ako koordinátori Univerzálnej prevencie /Primárnej prevencie/ a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálnej výchovy, Ľudských práv, Finančnej gramotnosti, Globálneho vzdelávania, Bezpečne na internete,  Zdravej školy a koordinátorov Čitateľskej gramotnosti.

V školskom roku 2022/2023 bol na škole ustanovený školský podporný tím.

            Naďalej učitelia spolupracujú s VŠ – PF UPJŠ ako cviční učitelia, s CVČ Orgovánová 5, Košice, kde sú členmi OK a KK predmetových olympiád. Spolupracujeme s  Miestnym úradom MČ Dargovských hrdinov a MČ Košická Nová Ves, Mestskou políciou, U. S. STEEL Košice, pobočkami MKM, PZ SR a Colnou správou SR, HaZZ, FNsP, Štátnymi lesmi, CPPPaP, ŠCPPaP, KOSIT Košice, tanečnou školou METEOR, pobočkou Červeného kríža, Jazykovou školou Užhorodská 8, Košice, UNICEF, firmou Labaš, MPC Prešov, MPC Košice, vydavateľstvom Taktik, environmentálnym združením SOSNA, basketbalový klub BK Galaxi, Britsh Concil, SOŠ Kukučínova, Eviana, Exam, Crea-Edu, Asekol, Slovenská agentúra životného prostredia, Milk Agro, Centrum pomoci LPR, Curaprox, ZOO Košice, Talentída, Matica slovenská, Maják nádeje.

 

 Na odbornej úrovni sú zriadené metodické združenia a  predmetové komisie:

    1. MZ 1. – 2.                                                
    2. MZ 3. – 4.                                 
    3. PK  MAT, FYZ                          
    4. PK  SJL, DEJ, RGV                
    5. PK  CUJ                                   
    6. PK BIO, CHE, TBR                  
    7. PK  TSV, VYV, HUV                
    8. PK OBN, ETV, NBV                 
    9. PK ŠKD                                    
    10. PK INF 2. stupeň               
    11. PK INF 1. stupeň                     
    12. PK GEG,  THD                         
    13. PK ŠPg podpora                    

 

Organizácia prijímacieho konania

            Do tried 1. ročníka prijímame žiakov podľa pokynov zriaďovateľa. Prednostne prijímame žiakov z obvodu školy určeného VZN MZ MMK. Do všetkých ročníkov prijímame aj žiakov z  iných obvodov na základe žiadosti rodičov a kapacitných možností školy. Dlhodobo sa stretávame s veľkým záujmom o štúdium na našej škole. Z kapacitných dôvodov však nevieme umiestniť všetkých žiakov, ktorí sa zapíšu na našu školu.

            Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začlenení v bežných triedach na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia a súhlasu rodičov. 

 

Projekty

Naša škola je zapojená do viacerých projektov:

Detský čin roka, Kozmix LAB,  Projekt Bee – včielky samotárky pre školy, Grand Karpatskej nadácie,   Škola bez alkoholu, drog a cigariet, Recyklohry, Škola podporujúca zdravie, Cesta, Záložka, The school theatre, Bezpečná škola, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania patologických javov v školskom prostredí, Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, E – Twinning, Mesto Košice deťom – ŠŠL, Mesto Košice deťom, Zbieram, Zbieraš, Zbierame, Triedim, Triediš, Triedime, EDUNET_SK, Christmas card, Edunet -  rozvoj informatizácie, IT akadémia, Experimentovanie po nemecky, Moja prvá škola, Recykluj a vyhraj, Eko – Alarm, Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ. Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II, NP edIT2.

Spolupracujeme s našimi a zahraničnými školami a organizáciami, organizujeme jazykovo-poznávacie pobyty žiakov a učiteľov, stretnutia a akcie s významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Realizujeme mnohé projekty a programy rôzneho zamerania a charakteru.

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

            Spoluprácu s rodičmi realizujeme prostredníctvom rodičovských združení, Rady školy a osobných stretnutí. Organizujeme spoločné aktivity, činnosti a podujatia. Rodičia vedú niektoré záujmové útvary v škole.

               Rodičia sponzorsky prispievajú na školy v prírode, lyžiarsky výcvik, kancelárske potreby a IKT /venovali škole zánovný nábytok, žalúzie, nákup farieb, koberce/. Rovnako aj mnohé spolupracujúce inštitúcie škole darovali funkčnú výpočtovú techniku.

                  Pozitívnou reklamou našej školy sú akcie pre rodičov: Vianočné besiedky, Vianočné trhy, Tvorivé dielne pre detičky, mamičky a babičky, Imatrikulácia prvákov, Akadémie pri príležitosti Dňa matiek, Slávnostná rozlúčka so žiakmi 9. ročníka, Tatoolympiáda.

              Kladne sú hodnotené aj ďalšie akcie: vystúpenia pre seniorov, karneval, Noc v škole, rozlúčka so štvrtákmi, organizovanie škôl v prírode, lyžiarskeho výcvikového kurzu, jazykovo-poznávacích pobytov.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

                 Nevyhnutnosťou pre uskutočnenie ŠkVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných technických a hygienických noriem – zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Škola vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie.

                  Na našej škole:

a) prihliadame na základné fyziologické potreby detí a žiakov,

b) vytvárame podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno-patologických javov,

c) zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov,

d) poskytujeme nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,

e) vedieme evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotovujeme záznam o školskom úraze.

           Na začiatku školského roku sú žiaci podrobne oboznámení so Školským poriadkom a vnútornými predpismi na dodržiavanie pravidiel pri ochrane zdravia a dodržiavanie bezpečnosti pri práci a ochrane pred požiarom. Taktiež sú poučení pred každou hromadnou akciou, výcvikom alebo prázdninami. Pre odborné učebne sú vypracované prevádzkové poriadky a vnútorné poriadky týchto učební, s ktorými sú ktoré žiaci oboznámení, čo  potvrdzujú aj svojim  svojím podpisom.

              Raz ročne je vyhlásená cvičná evakuácia žiakov, zamestnancov a presun do bezpečnej vzdialenosti od budovy školy.

            Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, v škole sú určení zdravotníci z radov pedagógov, ktorí absolvovali školenia o poskytovaní prvej pomoci. V priestoroch školy je umiestnených niekoľko lekárničiek, ktorých obsah je pravidelne kontrolovaný a dopĺňaný zodpovednými zamestnancami.

           Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v jej okolí, ktoré je zakotvené vo vnútornom poriadku školy.

             Pravidelné školenia zamestnancov školy a kontroly z BOZP zabezpečuje technik bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi.

            Je ustanovená komisia BOZP, ktorá robí prehliadku objektu a kontroluje plnenie opatrení. Niekedy robí kontrolu náhodne a neohlásene. V zmysle zákona sa vykonávajú pravidelné revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov, telocvičného náradia a ďalších strojov a zariadení školy. Podľa výsledkov odstraňujeme zistené nedostatky.

           Žiaci na základe odporúčania pediatra alebo odborného lekára sú čiastočne alebo úplne oslobodení od telesnej výchovy alebo cvičení a aktivít organizovaných v prostredí, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie.

           V oblasti prevencie proti šikanovaniu a protidrogovej výchovy realizujeme odborné prednášky a aktivity na uvedenú tematiku.

              Priestory školy sú pravidelne kontrolované aj z úrovne Pracovnej zdravotnej služby.

             Zabezpečujeme aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorujeme správanie žiakov a v prípade podozrenia z týrania, šikanovania a drogových závislostí operatívne riešime problémy v súčinnosti s rodičmi, CPPPaP, ÚPSVaR a políciou. Na zaistenie bezpečnosti žiakov škola využíva inštalovaný kamerový systém.

             Vo Vnútornom poriadku školy pre žiakov stanovené práva a povinnosti žiakov, osobitne určené povinnosti žiakov v oblasti ochrany zdravia na vyučovaní a na školských akciách /VEV/. Žiakov pravidelne poučujeme pred prázdninami, exkurziami, školskými výletmi, cvičeniami v prírode, či pri presune mimo školy.

               Na bezpečnosť žiakov počas vyučovania dozerajú učitelia podľa rozpisu dozorov na chodbách, pri školskej bráne a v školskej jedálni.

           Pred každou akciou, ktorá sa koná mimo školy – výlety, exkurzie, LK, plavecký výcvik, ŠvP sú žiaci poučení o bezpečnosti a správaní sa počas cestovanie a pobytu na danom mieste.  Pred uskutočnením plánovaných podujatí /školské výlety, exkurzie, lyžiarsky výcvik, ŠvP a plavecký výcvik/ žiaci oboznamovaní so špecifickými zásadami bezpečnosti. Pred každou akciou pedagogický zamestnanec predkladá plán organizačného zabezpečenia na schválenie riaditeľke školy, doplnený o poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia na výletoch, vychádzkach a exkurziách potvrdené podpismi žiakov.

             Na začiatku školského roka, rodičia podpisujú univerzálny informovaný súhlas, v ktorom berú na vedomie, že škola bude v danom roku organizovať rôzne akcie a aktivity. Pred každou akciou rodičia podpisujú informovaný súhlas, ktorý je nevyhnutný pre účasť žiaka na akcii.

              V praxi dodržiavame vnútornú smernicu č. 1/2015 o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok, smernicu MŠVVaŠ SR č. 36/2018 a vnútornú smernicu č. 18/2019 k prevencii šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

              Pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení ( COVID 19) a odporúčaní sa škola riadi  a prísne dodržiava usmernenia a odporúčania MŠVVaŠ SR, rozhodnutia ÚVZ SR a usmernenia RŠ, v snahe zabrániť vzniku ochorenia COVID 19 v školskom prostredí.

 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

 

            Školský vzdelávací program v 1. - 9. ročníku je vypracovaný v súlade s konsolidovaným Štátnym vzdelávacím programom, ktorý nadobudol účinnosť od 1.9.2022.

                Od vzniku našej školy sa zameriavame na výučbu cudzích jazykov. Od roku 1980 to bol predovšetkým ruský jazyk, po spoločenských zmenách sa prioritou stali anglický a nemecký jazyk.

                Ako jedna z prvých škôl v Košiciach sme začali vyučovať prvý cudzí jazyk už v 1. ročníku ZŠ. K uvedeným trom jazykom pribudli neskôr francúzsky a španielsky jazyk. V rámci prebiehajúcej školskej reformy sa profilujeme ako škola, v ktorej sú cudzie jazyky dotované zvýšeným počtom vyučovacích hodín počas týždňa. Druhý cudzí jazyk /podľa výberu/ sa u nás žiaci učia už od 6. ročníka.

                Máme záujem naďalej pokračovať v tejto tradícii a našim cieľom je, aby absolvent našej školy ovládal 2 cudzie jazyky na úrovni A2 /ANJ/ a A1 pre ostatné jazyky. V rámci personálnych možností plánujeme rozšíriť ponuku cudzích jazykov o ďalšie svetové jazyky.

               Od 1.9.2015 pôsobí v našej škole elokované pracovisko JŠ Užhorodská 8 v Košiciach. Vyučovali sme jazyky: anglický, španielsky a čínsky. V súčasnosti prebieha výučba anglického jazyka, ktorú realizujú kvalifikovaní zamestnanci jazykovej školy. Záujem o výučbu je predovšetkým zo strany žiakov našej školy, ale o štúdium prejavujú záujem aj žiaci iných škôl.  

                 V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjame komunikačné schopnosti žiakov, pestujeme ich kultivovaný ústny a písomný prejav, oboznamujeme ich s najnovšími technológiami v oblasti IKT, rozvíjame u žiakov sociálne, kultúrne, občianske a podnikateľské kompetencie. Vedieme našich absolventov k celoživotnému učeniu sa a systematickému získavaniu poznatkov, vedomostí a schopností.

Multikultúrny svet si vyžaduje mladých ľudí, ktorí sa dokážu občiansky začleniť a profesionálne uplatniť v ktorejkoľvek spoločnosti. Ako členský štát EÚ máme záujem pripraviť kreatívnych, mysliacich, samostatných, tvorivých a všestranne rozvinutých absolventov s demokratickými a humanistickými hodnotami.

Cieľ, poslanie a zameranie školy vychádza z princípov výchovy a vzdelávania v § 3 zákona 245/2008. V rámci týchto princípov sa naša škola hlási aj k princípom inkluzívneho vzdelávania (§3 písm. d), ktoré je uskutočňované na základe rovnosti príležitostí, rešpektovania výchovno-vzdelávacích potrieb, individuálnych osobitostí a aktívneho zapojenia všetkých žiakov do výchovy a vzdelávania. A nielen žiakov, ale aj každého človeka v školskom prostredí – t. j. rodičov i zamestnancov v spolupráci so zriaďovateľom, radou školy, centrom poradenstva a prevencie a ďalšími externými organizáciami.

Systém podpory a práce postavený na rozvoji človeka v školskom prostredí vychádza z podporných úrovní 1. – 5. stupňa definovaných v § 131 školského zákona a bližšie popísaných ministerstvom školstva najmä v podpornej úrovni 1. stupňa a 2. stupňa. To zahŕňa premenu školy na učiace sa spoločenstvo, demokratické prostredie s kritickým myslením, budovanie zdravých vzťahov či kultúry rešpektu a úcty. Úlohy zamestnancov sú síce rôzne, ale vzájomne sa dopĺňajú, prelínajú a smerujú ku komplexnému rozvoju človeka. Pedagogický zbor, ktorý pôsobí v podpornej úrovni 1. stupňa najbližšie k žiakom ako kľúčová vzťahová osoba, je v našej škole doplnený o školský podporný tím, ktorý intenzívne napomáha podpore vzťahov pedagogických zamestnancov a rodičov na ceste k žiakom. Takýto tím je zložený z odborného zamestnanca a niektorých pedagogických, ktorí spoločne vytvárajú tímovú prácu v školskom prostredí.

Od školského roka 2018/2019 nastúpila naša škola na cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu otvorením sa pre nové profesie a činnosti so snahou budovať inkluzívnu klímu a kultúru.

     Inkluzívna cesta je zameraná na:

   • Podporu každého žiaka, ale aj učiteľa a rodiča v tom, čo potrebuje k svojmu rastu,
   • Poskytovanie komplexnej podpory na škole skrze školský podporný tím – najmä ako prevencia a včasné vyhľadávanie a riešenie problémov,
   • Budovanie vzťahového trojuholníka dieťa, rodič a učiteľ
   • Zameranie viac na formatívne hodnotenie a reflexiu.

    Naša škola je otvorená pre vzdelávanie všetkých žiakov v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka, triedy a školy. Pri práci využívame inkluzívny prístup, aby každé dieťa bolo vnímané ako jedinečné a necítilo sa odmietané. Chceme tak zabezpečiť ústavný rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a ich primeraného začlenenia do spoločnosti.

 

Žiaci našej školy majú v priebehu celého vzdelávacieho procesu získať potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť a zároveň si rozvíjali svoje kľúčové spôsobilosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť školy smerujeme k príprave žiakov na život v 21. storočí, ktorý vyžaduje, aby žiaci boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Našou snahou je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

Našim princípom je :

 • naučiť žiakov učiť sa,
 • učiť žiakov kriticky a tvorivo myslieť,
 • naučiť žiakov argumentovať,
 • viesť žiakov k tvorivosti,
 • rozvíjať u žiakov schopnosť  komunikovať s rovesníkmi štátov ,
 • odstraňovať bariéry rasovej, sociálnej a náboženskej diskriminácie,
 • pohotovo, rýchlo a účinne riešiť problémy v kolektíve žiakov a učiteľov.

 

Na podporu výchovy a vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola zabezpečí najmä:

 1. včasnú pedagogickú diagnostiku a v nadväznosti na jej závery v spolupráci s príslušným zariadením poradenstva a prevencie odbornú diagnostiku (špeciálnopedagogickú, liečebno-pedagogickú, sociálno-pedagogickú, logopedickú, psychologickú, medicínsku) diagnostiku, vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ak je potrebné), individuálnu a skupinovú prácu, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravu vzdelávacích cieľov a obsahu, uplatňovanie rozličných foriem hodnotenia, aplikáciu špecifických a alternatívnych foriem komunikácie, prípadne iných jazykov a prostriedkov komunikácie, spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby konkrétneho žiaka;
 2. materiálne vybavenie, ktoré zahŕňa špeciálne edukačné publikácie, špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, digitálne technológie, úpravu prostredia, prípadne špeciálne miestnosti a učebne;
 3. odborný prístup pedagogických a odborných zamestnancov, školského podporného tímu a zariadení poradenstva a prevencie, podporu pedagogického asistenta;
 4. akceptujúce školské prostredie a programy v triedach a školách, ktoré sú zamerané na formovanie pozitívnych postojov k ľuďom s odlišnosťou a znevýhodnením;
 5. odbornú prípravu pedagogických a odborných zamestnancov;
 6. finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych podmienok.

Tieto podporné opatrenia je škola povinná zabezpečiť, okrem prípadov, ak to vzhľadom na jej podmienky preukázateľne nie je možné.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami( ďalej len ŠVVP) je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. ŠVVP sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.ŠVVP je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. ŠVVP vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Škola zároveň poskytuje špecifickú podporu aj žiakom, ktorí podľa § 2 i) majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ktoré napĺňajú formou školskej integrácie. Tá sa realizuje:

 • v podmienkach všeobecnej podpory s využitím všeobecných podporných mechanizmov školského vzdelávacieho programu, keď učitelia vytvárajú v triedach takú atmosféru spolupráce, slobody a zodpovednosti, podpory a diferencovaného prístupu v hodnotení a metódach, že žiak dokáže účinne napredovať bez ďalších úprav,
 • v rámci vytvárania Individuálneho vzdelávacieho programu podľa § 7a) školského zákona, pričom sa realizuje úpravou podmienok, obsahov, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka, aby dosiahol primeraný stupeň vzdelania a začlenenie do spoločnosti. 

 

Školský podporný tím

Na škole pracuje aj školský podporný tím (ďalej len „ŠPT“) zložený zo školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a výchovného poradcu- koordinátorom ŠPT. Činnosť tohto tímu sa riadi § 131 školského zákona a § 21n. a § 84a) zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch, procesnými, výkonovými a obsahovým štandardami i popísanými úrovňami podpory, predovšetkým však podporné úrovne 1. a 2. stupňa, ale aj metodickými usmerneniami VÚDPaPu (napr. ŠPT, 2022).  Tento tím veľmi úzko spolupracuje a je metodicky usmerňovaný centrom poradenstva a prevencie (ďalej len „CPP“). V škole tím úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, vedením školy, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi.

Členovia tímu majú príslušnú kvalifikáciu a špecializované vzdelávania určené na výkon svojich funkcií a poskytujú žiakom, rodičom a učiteľom rozličné podporné služby, riadia sa platnou legislatívou, pracovnou náplňou, školským vzdelávacím programom a metodickým usmerňovaním centra poradenstva a prevencie v našom okrese. Pôsobenie týchto zamestnancov je plne v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania, so školským zákonom a najlepším záujmom dieťaťa. A hoci samotná činnosť tímu nepodlieha špeciálnemu súhlasu rodičov tak ako je to napríklad v rezorte zdravotníctva, predsa jeho činnosť je podporná, partnerská a otvorená s vysokým štandardom etiky a transparentnosti a informačnou povinnosťou vo vzťahu k rodičom. Držíme sa zásady, že rodič je partner školy a je nielen informovaný, ale aj priamo zapojený do podpory dieťaťa.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria