O škole

Profil školy

Logo našej školy                                                                                

 

                                                                 

 

 

Hymna školy:

4

Ty si naša škola, povedieš nás znova,

kým narastú nám krídla, my vyletíme z hniezda.

V Košiciach je škola, škola jazyková,

na Krosnianskej číslo 2, ju každý dobre pozná.

Refrén:

Poď s nami hľadať vzácny kameň mudrcov, učencov, aj dobro v nás.

Poď s nami kráčať na vrchol K2, nespadni, vytrvaj, buď ako my!

 

A v škole učitelia a ich dobré srdcia,

tá ruka, čo ťa pohladí a slovo, čo ťa povzbudí.

Ty si naša škola, povedieš náš znova,

keď narastú nám krídla, my priletíme znova.

Refrén:

Poď s nami hľadať vzácny kameň mudrcov, učencov, aj dobro v nás.

Poď s nami kráčať na vrchol K2, nespadni, vytrvaj, buď ako my!

 

 

I Všeobecná charakteristika školy

 

 1. Veľkosť školy

 

     Škola je plnoorganizovaná. Výučba prebieha v jednosmennej prevádzke. Vznikla 1. 8. 1980 ako druhá na novopostavenom sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Pôvodne 18 triedna škola bola stavebnými úpravami kapacitne rozšírená na 26 kmeňových učební. Súčasný počet žiakov je 602, z toho na I. stupni 283 žiakov a na II. stupni 319 žiakov. Priemerný počet žiakov na jednu triedu je 24,08 žiakov.

Organizácia školského roka 2020/2021:

     Škola 25 tried / 12 tried na I. stupni , 13 tried  na II. stupni./ Počet tried podľa ročníkov:

 1. ročník3 triedy
 2. ročník3 triedy
 3. ročník3 triedy
 4. ročník3 triedy
 5. ročník3 triedy
 6. ročník3 triedy
 7. ročník2 triedy
 8. ročník3 triedy
 9. ročník2 triedy

 

 1. Charakteristika žiakov

 

     Naša škola bola už od školského roku 1983/1984 zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Začínalo sa s výučbou ruského jazyka v treťom ročníku a výučbou anglického, resp. nemeckého jazyka v piatom ročníku. V súčasnosti vyučujeme: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk.

     Tradične zápis do 1. ročníka na našej škole prebieha slávnostnou formou. Uskutočňuje sa v spolupráci s priľahlými materskými školami a za účasti školského psychológa z CPPPaP.

     Výučbu cudzieho jazyka realizujeme od 1. ročníka. Našu školu navštevujú nielen žiaci z nášho obvodu, ale aj žiaci z iných obvodov v rámci mesta a žiaci z priľahlých obcí.

      Spádová oblasť žiakov patriacich na ZŠ Krosnianska 2 sú ulice na sídlisku Dargovských hrdinov a časti ulíc MČ Košická Nová Ves : Buzulucká, Čerešňová, Furčianska, Herlianska, Charkovská, Krosnianska 1-39, Lupkovská, Mliečna, Ortváňová, Ovručská /okrem č. 4,6,8/, Poľná, Trnková, Vínová, Zupkova.

     Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začlenení v bežných triedach, v ktorých sa vzdelávajú podľa vypracovaných IVP za prítomnosti asistentov učiteľov a školskej psychologičky.

Škola pripravuje žiakov pre život v 21. storočí.

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

 

     Pedagogický zbor tvorí 38 pedagógov a 8 vychovávateliek ŠKD, ktorí spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a svoju prácu vykonávajú zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. Na škole pôsobí celkom 5 asistentov učiteľa / činnosť 1 asistenta  je hradená z prostriedkov MŠVVaŠ SR/,  v  rámci projektu Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Krosnianska 2, Košice sme obsadili pozície inkluzívneho tímu 4 asistentov učiteľa a 1 pozíciu školského psychológa.

     Mnohí učitelia si rozširovali a aj v súčasnosti rozširujú svoje vzdelanie a zúčastňujú sa  na vzdelávaní  v mnohých vzdelávacích inštitúciách. Učitelia sa priebežne vzdelávajú odborne i metodicky: vzdelávanie v oblasti IKT, metodické školenia a odborné semináre. Na škole prebiehajú stretnutia v rámci predmetových komisií a metodického združenia pre pedagógov našej školy. V rámci pracovných porád a pedagogických rád,  prehlbujeme právne povedomie zamestnancov.

     V škole pracuje výchovný poradca, ktorý sa venuje žiakom so ŠVVP a pôsobí ako poradca pri výbere strednej školy. Problémy žiakov so ŠVVP rieši školský psychológ. Učitelia pracujú aj ako koordinátori Univerzálnej prevencie /Primárnej prevencie/ a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálnej výchovy, Ľudských práv, Finančnej gramotnosti, Globálneho vzdelávania, Bezpečne na internete,  Zdravej školy a koordinátorov Čitateľskej gramotnosti.

     Ďalej učitelia spolupracujú s PF UPJŠ ako cviční učitelia, s CVČ Orgovánová 5, Košice, kde členmi OK a KK predmetových olympiád. Spolupracujeme s  Miestnym úradom Dargovských hrdinov a MČ Košická Nová Ves, Mestskou políciou, U. S. STEEL Košice, pobočkami MKM, PZ SR a Colnou správou SR, HaZZ, FNsP, Štátnymi lesmi, CPPPaP, ŠCPPaP, KOSIT Košice, tanečnou školou METEOR, pobočkou Červeného kríža, Jazykovou školou Užhorodská 8, Košice, UNICEF, firmou Labaš, MPC Prešov, MPC Košice, vydavateľstvom Taktik, environmentálnym združením SOSNA.

 

 Na odbornej úrovni sú zriadené metodické združenia a  predmetové komisie:

    • MZ 1. – 2.                                           Mgr. K. Gajdošová                      
    • MZ 3. – 4.                                           Mgr. J. Škrabská
    • PK  MAT, FYZ                                     Mgr. D. Ujháziová
    • PK  SJL, DEJ, RGV                            Mgr. L. Lešková
    • PK  CUJ                                              Mgr. Z. Jakubčáková
    • PK BIO, CHE, TBR                             Mgr. C. Mišľanová
    • PK  TSV, VYV, HUV                            Mgr. S. Roháčová
    • PK OBN, ETV, NBV                             Mgr. J. Krupárová
    • PK ŠKD                                               Mgr. A. Slezáková
    • PK INF                                                 RNDr.Ľ.Havírová
    • PK GEG,  THD                                     Mgr. V. Hubová

 

 1. Organizácia prijímacieho konania

 

     Do tried 1. ročníka prijímame žiakov podľa pokynov zriaďovateľa. Prednostne prijímame žiakov z obvodu školy určeného VZN MZ MMK. Do všetkých ročníkov prijímame aj žiakov iných obvodov na základe žiadosti rodičov a kapacitných možností školy. Dlhodobo sa stretávame s veľkým záujmom o štúdium na našej škole. Z kapacitných dôvodov však nevieme umiestniť všetkých žiakov, ktorí sa zapíšu na našu školu.

     Tradične zápis do 1. ročníka na našej škole prebieha slávnostnou formou. Uskutočňuje sa v spolupráci s priľahlými materskými školami a za účasti školského psychológa z CPPPaP.

     Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začlenení v triedach na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia a súhlasu rodičov. 

 

5    Dlhodobé projekty

 

Naša škola je zapojená do viacerých projektov:

 

     Cesta, Detský čin, PEER skupiny, Škola podporujúca zdravie, Škola bez alkoholu, drog a cigariet, The school theatre, Bezpečná škola, projekt Záložka, Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, Národný projektKomplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie patologických javov v školskom prostredí, Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ, Infovek 2 – rozvoj informatizácie regionálneho školstva, IT Academy, Mesto Košice deťom - ŠŠL, Experimentovanie po nemecky, Triedim, triediš, triedime, eTwinning, EDUNET_SK, Nové trendy – vzdelávanie ANJ v ZŠ, Zbiram, zbieraš, zbierame, ITMS2014+ - V základnej škole úspešnejší, Moja prvá škola, Recykluj a vyhraj, Eko – Alarm, Roots and shoots. Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Krosnianska 2, Košice.

     Spolupracujeme s našimi a zahraničnými školami a organizáciami, organizujeme jazykovo-poznávacie pobyty žiakov a učiteľov, stretnutia a akcie s významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Realizujeme mnohé projekty a programy rôzneho zamerania a charakteru.

 

6   Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

     Spoluprácu s rodičmi realizujeme prostredníctvom rodičovských združení, Rady školy a osobných stretnutí. Organizujeme spoločné aktivity, činnosti a podujatia. Rodičia vedú niektoré záujmové útvary v škole.

     Rodičia sponzorsky prispievajú na školy v prírode, lyžiarsky výcvik, kancelárske potreby a IKT /venovali škole zánovný nábytok, žalúzie, nákup farieb, koberce/. Rovnako aj mnohé spolupracujúce inštitúcie škole darovali funkčnú výpočtovú techniku.

     Pozitívnou reklamou našej školy sú akcie pre rodičov: Vianočné besiedky, Vianočné trhy, Tvorivé dielne pre detičky, mamičky a babičky, Imatrikulácia prvákov, Akadémie pri príležitosti Dňa matiek, Slávnostná rozlúčka so žiakmi 9. ročníka.

     Kladne sú hodnotené aj ďalšie akcie: vystúpenia pre seniorov, karneval, Noc v škole, rozlúčka so štvrtákmi, organizovanie škôl v prírode, lyžiarskeho výcvikového kurzu, jazykovo-poznávacích pobytov.

 

Rada rodičov, rodičia:

 • sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov,
 • majú možnosť sledovať priebežné výchovno-vzdelávacie výsledky prostredníctvom IZK,
 • sú informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom webovej stránky školy alebo priamo e-mailom,
 • možnosť konzultácií 
 • možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu,
 • škola je otvorená všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti
 • spolupráca s rodičmi na školskom vzdelávacom programe,
 • triedne aktívy rodičovského združenia sa konajú 5 x ročne.

 

 

Rada školy

 

ü 11-členná :  4 volení zástupcovia rodičov, 2 zástupcovia (volení) zamestnancov školy, 1volený zástupca nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia (delegovaní) zriaďovateľa

 • práca sa riadi Štatútom rady školy, harmonogramom a plánom svojej činnosti
 • vyjadruje sa k činnosti, organizácii a dokumentom školy

 

Materské školy

 

 • Škola úzko spolupracuje s MŠ Poľná 1, MŠ Ovručská 14, MŠ Zupkova 37
 • vzájomne otvorené hodiny
 • spoločné športové súťaže, tvorivé dielne a iné aktivity
 • využívajú školský areál, telocvične a naopak
 • naši prváci využívajú dopravné ihriská pri MŠ

 

CPPPaP Zuzkin park 10

 • Žiakov vyšetruje  Mgr. B. Vanická
 • spolupráca v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP
 • v oblasti profesijnej orientácie a v oblasti primárnej prevencie

 

Zriaďovateľ

 • spolupráca s Mestom Košice je zabezpečovaná prostredníctvom zamestnancov oddelenia školstva , referátu  športu a referátu ekonomických činností škôl a ŠZ.

 

MÚ MČ sídlisko Dargovských hrdinov, MÚ MČ Košická Nová Ves

 • oblasť kultúrno-spoločenská, športová

 

CVČ Orgovánová 5, Košice

 • kultúrno - spoločenské aktivity, súťaže
 • krúžková činnosť
 • voľno časové aktivity žiakov

 

Slovenský Červený kríž

 • školenia a súťaže žiakov a učiteľov

 

Jazyková škola, Užhorodská 8, Košice

 • jazykové kurzy pre žiakov a verejnosť
 • kurzy anglického a čínskeho jazyka

 

7    Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

     Škola po stavebných úpravách 26 kmeňových tried a 9 odborných učební. Súčasťou školy sú 4 telocvične. V školskom roku 2016/2017 naša škola  získala do správy 2 telocvične po zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice, ktoré  sú využívané inými subjektmi. V roku 2016 sme zriadili zrušením kabinetov 3 učebne na delené vyučovanie cudzích jazykov. V súčasnosti využívame spolu 4 odborné učebne na výučbu cudzích jazykov. Máme zriadené: 2 učebne informatiky, odborné učebne chémie a fyziky. Vo vyučovacom procese využívame 24 počítačov, 45 notebookov s prístupom na internet, 24 dataprojektorov a 9 interaktívnych tabúľ a 13 tabletov. V administratíve školy využívame 8 počítačov a 9 tlačiarní. Učitelia využívajú 10 kabinetov, ktoré odborne zamerané. Zriadili sme aj spoločenskú miestnosť, ktorej sa využíva interaktívna tabuľa a dataprojektor. V našich priestoroch sme mali doposiaľ umiestnenú pobočku Knižnice pre  mládež mesta Košice, ktorá bola využívaná našimi žiakmi a deťmi z okolitých materských škôl. Podľa finančných možností školy v budúcnosti plánujeme jej preloženie do priestorov nevyužívaného školníckeho bytu.

 

Telocvične školy, športový areál školy, školský bazén

 

Súčasťou školy sú 4 telocvične / 2 telocvične Charkovská 1, Košice boli zverené do správy ZŠ Krosnianska 2/, 3 ihriská a školský bazén.

 

Predchádzajúce roky:  

 • bolo realizované zateplenie strechy a vymaľovanie fasád telocviční ZŠ Krosnianska 2, z dôvodu havarijného stavu uvedených súčastí školy,
 • v septembri 2018 bol odovzdaný do užívania atletický ovál,
 • v malej telocvični našej školy sme v zrekonštruovali palubovku,
 • v dievčenských a chlapčenských sprchách školského bazéna sa zrealizovala výmena hydroizolácie, výmena dlažby a obkladov,
 • zrealizovala sa kompletná výmena osvetlenia nad bazénom, ktoré bolo v nevyhovujúcom stave,
 • zrealizovali sme výmenu 16 dverí a skorodovaných zárubní na plavárni,
 • vymaľovanie priestorov šatní, spojovacej chodby a obnovili sme ich výzdobu,
 • v školskom roku 2018/2019 sa realizovala modernizácia vzduchotechniky v priestore školského bazéna.

Školský rok 2019/2020:

 • slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska do užívania primátorom mesta Košice Ing. J. Polačekom,
 • v priestore telocviční na Charkovskej ulici sa realizovali stavebné úpravy - rekonštrukcia elektrorozvodov, oprava strechy nad telocvičňami a rekonštrukcia sociálneho zázemia šatní a kabinetov,
 • odstránili sa závady na vypínaní osvetlenia v telocvičniach našej školy,
 • montáž ochranných sietí na okná telocvične,
 • zakúpenie nových sušičov na vlasy v priestoroch školského bazéna,
 • zrealizovala sa oprava a údržba zariadenia strojovne na školskej plavárni,
 • v závere tohto školského roka sa začali stavebné úpravy vyrovnávacej nádrže na školskom bazéne,
 • učitelia TŠV sa zapojili do projektu Dajme spolu gól, prostredníctvom ktorého škola získala športové a tréningové pomôcky,
 • v priestore športového areálu školy sa realizovala dobrovoľnícka výsadba okrasných stromov a kríkov,
 • v priestore športového areálu školy sa realizovala montáž kamerového systému,
 • oprava strechy nad šatňami a sociálnymi zariadeniami telocviční na Charkovskej 1 v Košiciach.

 

Modernizácia a rekonštrukcia priestorov školy:

 

Predchádzajúce roky:  

 • zrealizovali sme rekonštrukciu vstupných schodísk,
 • boli vymenené okná na priečelí školy a 14 okien vo vnútornom átriu, ktoré boli v mimoriadne havarijnom stave,
 • boli vymenené okná na chodbách školy, v jednom učiteľskom kabinete a na 1 sociálnom zariadení.
 • boli vymenené vchodové dvere v zadnej časti budovy, v átriu školy, pri šatniach na prízemí a v školskej kuchyni,
 • zvýšili sme priestorovú kapacitu šatní o 1 navyše,
 • v priestore bývalej Knižnice pre mládež mesta Košice sme zriadili kmeňovú triedu,
 • sponzorsky bol poskytnutý finančný dar na zhotovenie šatňových skríň pre žiakov,
 • v predchádzajúcich rokoch sa vymenili svietidlá v zborovni a v časti chodby na 1. poschodí školy,
 • sponzorsky sme získali zánovný kancelársky a bytový nábytok a výpočtovú techniku, niektoré učebne a triedy boli vynovené novým nábytkom vďaka sponzorstvu rodičov,
 • bol vymaľovaný interiér školy /chodby, triedy/ a školský plot dobrovoľníkmi z úradu práce a školníkom,
 • zakúpili sme nový školský nábytok /lavice a stoličky/, lavičky a stoličky do hľadiska školského anglického divadla Butterfly/,
 • pravidelne sa vynovuje výzdoba chodieb školy,
 • všetky triedy sú vybavené novými keramickými tabuľami a školským nábytkom /lavice a stoličky/,
 • pódium divadelného krúžku Butterfly sme vybavili osvetlením a ozvučením,
 • v triedach, v ktorých sú oddelenia ŠKD postupne vymieňame audiovrátnikov za videovrátnikov kvôli zvýšeniu bezpečnosti našich žiakov.

Školský rok 2019/2020:

 • realizovala sa oprava kanalizácie školy I. a II. etapa,
 • vymenili sme linoleum v ďalších 4 triedach,
 • výmeny časti okien budovy školy,
 • zakúpenie školských stolov a stoličiek v sume,
 • výmena drevených dverí do átria a v školskej jedálni za plastové,
 • oprava ležatej kanalizácie WC,
 • výmena svietidiel v triedach.

 

Modernizácia vybavenia a priestorov ŠJ

 

Školská jedáleň sa materiálno technicky zabezpečuje v súvislosti s nárastom počtu školských stravníkov.

Predchádzajúce roky:

 • vymenená časť vodovodných rozvodov v školskej kuchyni, zrealizovaná výmena steny výdajného pultu stravy a bol zakúpený univerzálny robot a elektrický
 • zrealizovalo sa premiestnenie odsávača pary, vymenili sa vodovodné batérie a zakúpili sa nerezové stoly a elektrická trojpec,
 • pravidelne sa realizuje sa hygienická maľba v jedálni, kuchyni, v sklade zeleniny a v pivničných priestoroch.

Školský rok 2019/2020:

 • zakúpili sme umývačku na poháre,
 • zakúpili sme plynovú stoličku,
 • dokúpil sa inventár vybavenia školskej kuchyne,
 • dokúpili sa jedálenské stoly a stoličky.

 

    Učebné pomôcky vo väčšine vyhovujúce, pravidelne v rámci finančných možností dokupujeme moderné učebné pomôcky a výukové programy.

     Triedy vybavené novým žiackym nábytkom /žiacke lavice a stoličky, stoly a stoličky pre učiteľov/. Vymenili sme staré tabule za nové /keramické/. Doplnili sme materiálne vybavenie kabinetu telesnej a športovej výchovy učebnými pomôckami. Pre vystúpenia divadelného krúžku Butterfly sme dali vyrobiť drevené pódium a inštalovali sme osvetlenie. Svojpomocne sme vymenili podlahu v zborovni za plávajúcu a vymaľovali sme ju. V záujme zvýšenia bezpečnosti našich žiakov sme zabezpečili výmenu audiovrátnikov v 9 oddeleniach ŠKD za videovrátnikov, plánujeme ich počet rozšíriť aj do ďalších tried.  

    Počas školského roka boli vymaľované chodby školy a triedy s pomocou rodičov. Obnovili sme ich výzdobu a časť osvetlenia,  zriadili sme oddychové zóny pre žiakov.

   V rámci úspešných projektov a sponzorov sme získali športové pomôcky, učebné pomôcky, počítače, notebooky, dataprojektory a interaktívnu tabuľu. V rámci finančných možností sme realizovali štrukturovanú kabeláž v priestoroch tried a učební. Škola zmenila providera internetu, ktorým je v súčasnosti firma SANET, ktorá ponúka rýchlejšie a kvalitnejšie pripojenie, čo má vplyv na zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Neoddeliteľnou súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži školopovinnej mládeži celého sídliska Dargovských hrdinov. Realizuje sa v ňom základný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka, výučba plávania v rámci hodín telesnej výchovy v 1. až 4. ročníku a krúžková činnosť. Spojovacia chodba na plaváreň bola vymaľovaná a rovnako bola zrealizovaná nová výzdoba interiéru plavárne. Zo sponzorského príspevku sme zakúpili učebné pomôcky.

   Škola zabezpečuje prevádzku školského klubu detí v 8 oddeleniach ŠKD. V nich sa realizuje činnosť žiakov v popoludňajších hodinách. Na základe požiadaviek rodičov poskytuje pobyt deťom v ŠKD aj ráno od 6. 007.45 hod. /2 oddelenia rannej služby ŠKD/ a popoludní od 16. 00-17.00 hod. /dlhá služba ŠKD/.

     Priestorové zázemie školy dopĺňa: riaditeľňa, kancelárie ZRŠ, zborovňa, kancelária hospodárky, rozhlasová miestnosť, sklady učebníc a náradia, učiteľská knižnica,  kopírovacia miestnosť , školský bufet a nápojový automat.

     Súčasť školy tvoria vonkajšie a vnútorné átrium, ktoré sa využívajú na relaxačnú činnosť žiakov počas vyučovania a v rámci činnosti ŠKD. O zeleň v átriách sa starajú žiaci školy pod vedením učiteľov.

     Počítali sme s komplexnou rekonštrukciou budovy školy z prostriedkov v rámci projektu ROP- ky podaného naším zriaďovateľom,  Mestom Košice, vďaka ktorému sa malo skvalitniť vyučovacie prostredie a znížiť energetická náročnosť prevádzky školy. Tento projekt však bol neúspešný. Škola však bola úspešná v projekte Modernizácia odborných učební, do ktorého sme sa zapojili. V rámci tohto projektu boli stavebne zrekonštruované odborné učebne informatiky, fyziky, chémie a jazykov. V šk. roku 2020/2021 budú modernou didaktickou technikou. Zriadi sa nová učebňa polytechnickej výchovy.

     Súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá denne pripravuje okolo 550 jedál pre žiakov a zamestnancov školy. Vďaka chutne pripravovanej zdravej a pestrej strave podľa noriem poskytujeme so súhlasom zriaďovateľa obedy aj cudzím stravníkom.

      Od školského roka 2019/2020 sme zaviedli elektronickú triednu knihu spolu s elektronickou evidenciou dochádzky žiakov.

 

8 Škola ako životný priestor

 

       Našou snahou je, aby žiaci trávili čas v škole v útulnom, príjemnom a čistom prostredí. Triedni učitelia spolu so žiakmi sa starajú o pridelenú triedu. Za pomoci rodičov boli vymaľované triedy, dvere, okná a priestory chodieb. Vo vestibule školy máme informačné tabule, ktoré informujú o realizovaných a pripravovaných aktivitách školy. Na chodbách sú rozmiestnené veľké nástenky zamerané na protidrogovú a environmentálnu výchovu, finančnú gramotnosť, výchovu k ľudským právam, prevenciu šikany a kyberšikany.

     Máme zriadenú školskú galériu DÚHA, v ktorej sa prezentujú žiaci so svojimi prácami. Celková výzdoba školy je tematicky zameraná na ročné obdobia a priebežne inovovaná. V rámci humanizácie školského prostredia a priaznivej školskej klímy sme upustili od klasického zvonenia, ktoré sme nahradili hudbou.

     Rozľahlé priestory chodieb školy, ktoré zariadené školským nábytkom, sa využívajú aj pre školskú a mimoškolskú činnosť. Oddychové zóny chodieb vybavené sedacími súpravami a slúžia na oddych žiakom, učiteľom a rodičom. Kvetinová výzdoba na chodbách skultúrňuje a spríjemňuje pobyt detí v škole. Zeleň dopĺňa aj bohatá interiérová výzdoba školy.

     Rodičia majú prehľad o ponuke všetkých 22 záujmových útvarov, ktoré škola poskytuje prostredníctvom CVČ Orgovánová 5, Košice a 5 školských krúžkov. Spolupracujeme so ŠBK GALAXY, ktorý si v pomerne krátkom čase získal priazeň a pozitívnu odozvu u našich žiakov a ich rodičov. Aj v tomto školskom roku na našej škole pôsobí 1 basketbalový krúžok mladších žiakov prostredníctvom uvedeného klubu. Sponzorsky zabezpečil výmenu basketbalových košov vo veľkej telocvični. Na nástenných tabuliach prezentujeme dosiahnuté výsledky, ktoré žiaci získali v súťažiach a olympiádach.

     Snažíme sa o budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom – na vyučovacích hodinách, exkurziách, výletoch, školských akciách, krúžkoch a kultúrnych podujatiach.

     Na pôde školy pôsobí žiacky parlament, ktorý výrazne ovplyvňuje kvalitu školského života.

 

9   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

    Nevyhnutnosťou pre uskutočnenie ŠkVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných technických a hygienických noriem – zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Škola vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie.

     Na našej škole:

a) prihliadame na základné fyziologické potreby detí a žiakov,

b) vytvárame podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno-patologických javov,

c) zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov,

d) poskytujeme nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,

e) vedieme evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotovujeme záznam o školskom úraze.

   Na začiatku školského roku sú žiaci podrobne oboznámení so školským poriadkom a vnútornými predpismi na dodržiavanie pravidiel pri ochrane zdravia a dodržiavanie bezpečnosti pri práci a ochrane pred požiarom. Taktiež sú poučení pred každou hromadnou akciou, výcvikom alebo prázdninami. Pre odborné učebne sú vypracované prevádzkové poriadky a vnútorné poriadky týchto učební, s ktorými sú ktoré žiaci oboznámení, čo  potvrdzujú aj svojim  svojím podpisom.

      Raz ročne je vyhlásená cvičná evakuácia žiakov, zamestnancov a presun do bezpečnej vzdialenosti od budovy školy.

    Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, v škole sú určení zdravotníci z radov pedagógov, ktorí absolvovali školenia o poskytovaní prvej pomoci. V priestoroch školy je umiestnených niekoľko lekárničiek, ktorých obsah je pravidelne kontrolovaný a dopĺňaný zodpovednými zamestnancami.

     Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v jej okolí, ktoré je zakotvené vo vnútornom poriadku školy.

     Pravidelné školenia zamestnancov školy a kontroly z BOZP zabezpečuje technik bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi.

     Je ustanovená komisia BOZP, ktorá robí prehliadku objektu a kontroluje plnenie opatrení. Niekedy robí kontrolu náhodne a neohlásene. V zmysle zákona sa vykonávajú pravidelné revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov, telocvičného náradia a ďalších strojov a zariadení školy. Podľa výsledkov odstraňujeme zistené nedostatky.

     Žiaci na základe odporúčania pediatra alebo odborného lekára sú čiastočne alebo úplne oslobodení od telesnej výchovy alebo cvičení a aktivít organizovaných v prostredí, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie.

    V oblasti prevencie proti šikanovaniu a protidrogovej výchovy realizujeme odborné prednášky a aktivity na uvedenú tematiku.

     Priestory školy pravidelne kontrolované aj z úrovne Pracovnej zdravotnej služby. V  záveroch a odporúčaniach týchto kontrol sa však odporúča realizovať výmenu okien školy vo väčšom rozsahu, nakoľko sú niektoré v nevyhovujúcom stave.  

    Zabezpečujeme aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorujeme správanie žiakov a v prípade podozrenia z týrania, šikanovania a drogových závislostí operatívne riešime problémy v súčinnosti s rodičmi, CPPPaP, ÚPSVaR a políciou. Na zaistenie bezpečnosti žiakov škola využíva inštalovaný kamerový systém.

     Vo Vnútornom poriadku školy pre žiakov stanovené práva a povinnosti žiakov, osobitne určené povinnosti žiakov v oblasti ochrany zdravia na vyučovaní a na školských akciách /VEV/. Žiakov pravidelne poučujeme pred prázdninami, exkurziami, školskými výletmi, cvičeniami v prírode, či pri presune mimo školy.

     Na bezpečnosť žiakov počas vyučovania dozerajú učitelia podľa rozpisu dozorov na chodbách, pri školskej bráne a v školskej jedálni.

     Pred každou akciou, ktorá sa koná mimo školy – výlety, exkurzie, LVK, plavecký výcvik, ŠvP sú žiaci poučení o bezpečnosti a správaní sa počas cestovanie a pobytu na danom mieste.  Pred uskutočnením plánovaných podujatí /školské výlety, exkurzie, lyžiarsky výcvik, ŠvP a plavecký výcvik/ žiaci oboznamovaní so špecifickými zásadami bezpečnosti. Pred každou akciou pedagogický zamestnanec predkladá plán organizačného zabezpečenia na schválenie riaditeľke školy, doplnený o poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia na výletoch, vychádzkach a exkurziách potvrdené podpismi žiakov.

     Na začiatku školského roka, rodičia podpisujú univerzálny informovaný súhlas, v ktorom berú na vedomie, že škola bude v danom roku organizovať rôzne akcie a aktivity. Pred každou akciou rodičia podpisujú informovaný súhlas, ktorý je nevyhnutný pre účasť žiaka na akcii.

     V praxi dodržiavame vnútornú smernicu č. 1/2015 o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok, smernicu MŠVVaŠ SR č. 36/2018  a vnútornú smernicu č. 18/2019 k prevencii šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

 

 

 

II Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

 

      Školský vzdelávací program v 1. - 9. ročníku je vypracovaný v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, ktorý nadobudol účinnosť od 1.9.2015.

      Od vzniku našej školy sa zameriavame na výučbu cudzích jazykov. Od roku 1980 to bol predovšetkým ruský jazyk, po spoločenských zmenách sa prioritou stali anglický a nemecký jazyk.

      Ako jedna z prvých škôl v Košiciach sme začali vyučovať prvý cudzí jazyk v 1. ročníku ZŠ. K uvedeným trom jazykom pribudli neskôr francúzsky a španielsky jazyk. V rámci prebiehajúcej školskej reformy sa profilujeme ako škola, v ktorej cudzie jazyky dotované zvýšeným počtom vyučovacích hodín počas týždňa. Druhý cudzí jazyk /podľa výberu/ sa u nás žiaci učia už od 6. ročníka.

       Máme záujem naďalej pokračovať v tejto tradícii a našim cieľom je, aby absolvent našej školy ovládal 2 cudzie jazyky na úrovni A2 /ANJ/ a A1 pre ostatné jazyky. V rámci personálnych možností plánujeme rozšíriť ponuku cudzích jazykov o ďalšie svetové jazyky.

       Od 1.9.2015 pôsobí v našej škole elokované pracovisko JŠ Užhorodská 8 v Košiciach. Vyučovali sme jazyky: anglický, španielsky a čínsky. V súčasnosti prebieha výučba anglického a čínskeho jazyka, ktorú realizujú kvalifikovaní zamestnanci jazykovej školy. Záujem o výučbu je predovšetkým zo strany žiakov našej školy, ale o štúdium prejavujú záujem aj žiaci iných škôl.  

       V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjame komunikačné schopnosti žiakov, pestujeme ich kultivovaný ústny a písomný prejav, oboznamujeme ich s najnovšími technológiami v oblasti IKT, rozvíjame u žiakov sociálne, kultúrne, občianske a podnikateľské kompetencie. Vedieme našich absolventov k celoživotnému učeniu sa a systematickému získavaniu poznatkov, vedomostí a schopností.

       Multikultúrny svet si vyžaduje mladých ľudí, ktorí sa dokážu občiansky začleniť a profesionálne uplatniť v ktorejkoľvek spoločnosti. Ako členský štát máme záujem pripraviť kreatívnych, mysliacich, samostatných, tvorivých a všestranne rozvinutých absolventov s demokratickými a humanistickými hodnotami.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria