Testovanie

Testovanie 9

2023 / 2024

 

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch 20. a 21. marca 2024 (streda, štvrtok). 

Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

Testovania 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

20. marca 2024 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých školách s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra a na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky maďarského jazyka a literatúry.

21. marca 2024 sa Testovanie 9 uskutoční iba na školách s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 04. a 05. apríla 2024 (štvrtok a piatok).

Organizáciu externého testovania žiakov upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Testovanie 9 zabezpečuje NIVaM.

 

 

2022 / 2023

 

Základné informácie T9-2023.pdf

T9-2023 špecifikácia testu SJSL.pdf

T9-2023 špecifikácia testu MAT.pdf

 

riadny termín: 22. marec 2023 (streda)

náhradný termín: 4. a 5. apríl 2023 (utorok, streda) v školách, ktoré určí príslušný regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v spolupráci s NIVaM

z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií

s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

2021 / 2022

 

Základné informácie T9 2022.pdf

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry T9 2022.pdf

Špecifikácia testu z matematiky T9 2022.pdf

 

 

riadny termín: 6 . 4. 2022 (streda)

náhradný termín: 21.4.2022( štvrtok)

z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra

 

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií

s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 

Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

 

2020 / 2021

 

Základné informácie a pokyny T9 2021.pdf

 

T9 2021 špecifikácia testu SJSL.pdf

 

T9 2021 špecifikácia testu MAT.pdf

 

T9 2021 špecifikácie testov VUJ.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria