Žiacky školský parlament

Štatút parlamentu

Preambula

Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.

 

Článok 1

Z á k l a d n é   u s t a n o v e n i a

1. Sídlom žiackeho parlamentu je ZŠ Krosnianska 2, 040 22 Košice.

2. Tento štatút vymedzuje ciele a úlohy žiackeho parlamentu, upravuje

     postavenie a pôsobnosť ŽP, určuje práva a povinnosti členov ŽP.

3. Žiacky parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý

     vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.

4. Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy a 1 pedagogického pracovníka.

    Členmi sú vybraní žiaci 5. – 9. ročníka.

5. Každú triedu v žiackom parlamente reprezentujú dvaja poslanci, ktorí sa

     zúčastňujú na zasadnutiach žiackeho parlamentu. Koordinátorom

     parlamentu je učiteľ II. stupňa ZŠ.

6. Parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje ZŠ

     Krosnianska 2, Košice.

 

Článok 2

P o s l a n i e   ž i a c k e h o   p a r l a m e n t u

1. Podieľať sa na organizovaní podujatí pre svojich rovesníkov.

2. Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.

3. Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov,

     navrhovať opatrenia na zlepšenie jednotlivých činností realizovaných                     

     na škole.  

4. Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať

     nevhodné správanie žiakov v škole.

5. Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzať prvky  

     demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľov a žiakov, odstraňovať

     vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

6. Spolupracovať so žiackymi/mládežníckymi/ parlamentmi mestskej časti.

 

Článok 3

O r g a n i z á c i a    č i n o s t i   ŽP

1. Svojich zástupcov/poslancov/si žiaci každej triedy druhého stupňa volia na 1

    školský rok. V prípade nespokojnosti s prácou poslancov majú právo ich    

    kedykoľvek  odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nových zástupcov.

2. Poslanci spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu, zapisovateľa,

     nástenkárov, kreatívny tím/príspevky do školského časopisu/a iné funkcie,    

     ktoré sú nutné pre fungovanie ŽP.

3. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.

4. Dospelý člen žiackeho parlamentu má pri hlasovaní iba poradný hlas.

5. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

6. Zasadnutia žiackeho parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda,         

    ktorý vedie i rokovanie. Predseda ŽP môže poveriť vedením zasadnutia

    svojich zástupcov či ktoréhokoľvek člena ŽP.

 

Článok 4

R o k o v a n i e    ž i a c k e h o    p a r l a m e n t u

1. Parlament zasadá 1-krát mesačne, prípadne častejšie, ak je to potrebné.

2. Zasadnutie ŽP sa uskutoční vždy počas prvého utorka v prvý týždeň

    v mesiaci, ak to nie je stanovené inak.

 

3. Program rokovania ŽP pripravuje jeho predseda a zverejňuje ho najmenej 3        

    dni pred zasadnutím ŽP.

4. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy,               

     na pedagogický zbor/a naopak/ a na koordinátora ŽP.

5. Z každého rokovania sa píše stručná zápisnica. Obsahuje menný zoznam

    členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy,

    podnety, sťažnosti, závery a uznesenia.

6. V prípade potreby sa predseda ŽP obracia priamo na koordinátora ŽP,  

    riaditeľa školy, prípadne na Radu školy.

7. Predsedníctvo ŽP má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh

   ktoréhokoľvek poslanca či pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že   

   predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.

8. Parlament je schopný uznášania, ak je na jeho zasadnutí prítomná

    nadpolovičná väčšina členov.

9. Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.

10. Na prijatie štatútu ŽP a jeho doplnkov je potrebný súhlas trojpätinovej      

     väčšiny jeho členov.

 

Článok 5

P ô s o b n o s ť    ž i a c k e h o   p a r l a m e n t u

Do pôsobnosti ŽP patrí:

1. právo vyjadrovať sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú

    k práci školy,

2. právo vyjadrovať sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy

    a vzdelávania,

3. právo podávať návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré ŽP zároveň

    organizuje/pomáha organizovať,   

4. právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu

    školy, aktívne pomáhať pri estetizácii školy,

5. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku,

6. právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné opatrenia pre žiakov, ktorí

    porušujú školský poriadok,

7. dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní,

8. povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach,

9. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými

    pracovníkmi školy(kľučky, dvere, tabule a pod.),

10. podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou,

11. podávať návrhy na ekologizáciu školy, podieľať sa na vytváraní zdravého

     prostredia.

 

Článok 6

P r á v a   a   p o v i n o s t i    č l e n o v   ŽP

Člen ŽP má právo:

1. slobodne prehovoriť na zasadnutí ŽP,

2. hlasovať na zasadnutí ŽP,

3. byť volený do funkcií v ŽP,

4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŽP.

 

Člen ŽP je povinný:

1. zúčastňovať sa zasadnutí ŽP,  

2. aktívne sa podieľať na činnosti ŽP,

3. riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený.

 

Predseda ŽP:

1. riadi činnosť žiackeho školského parlamentu,

2. koná v jeho mene,

3. zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackeho školského parlamentu.

 

Článok 7

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na prvom zasadnutí žiackej školskej rady a od tohto dňa nadobúda účinnosť. Na zmenu štatútu alebo jeho doplnenie je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov žiackeho parlamentu. Zmeny štatútu sa uskutočnia formou doplnkov.

 

V Košiciach 18.10. 2022 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria