Žiacky školský parlament

Plán parlamentu

1.POLROK

SEPTEMBER:

 • voľba triednych zástupcov do ŽŠP na triednických hodinách.

 

 OKTÓBER:

 • úvodné zasadnutie,
 • predstavenie členov – zástupcov tried,
 • voľba predsedu, podpredsedu a rozdelenie funkcií ŽŠP,
 • plán činnosti ŽŠP – návrhy, prerokovanie, schválenie,
 • spolupráca s vedením školy, s učiteľmi, s redakciou šk. časopisu,
 • podmienky plnenia programu Škola priateľská k deťom,
 • rozhlasová relácia – Škola priateľská k deťom + žiacky parlament,
 • Dohovor o právach detí, UNICEF, ŽŠP – aktualizácia nástenky,
 • sledovanie klímy na škole  – dotazník,
 • stanovy žiackeho školského parlamentu – oboznámenie, prerokovanie, schválenie,
 • vytvorenie informačnej nástenky o detských právach v jednotlivých triedach 2. stupňa – úloha pre jednotlivé triedy.

 

NOVEMBER:

 • farebný deň v triedach – Medzinárodný deň tolerancie (16.11.),
 • Svetový deň detí (20.11.) – rozhlasová relácia,
 • Hodina deťom (19.11.) – verejná zbierka,
 • schránka dôvery – pripomienky žiakov,
 • návrhy zmien, pripomienky zo strany žiakov,
 • deň v maskách.

 

DECEMBER:

 • Svetový deň ľudských práv (10.12.) – rozhlasová relácia,
 • Namaľuj si svoje práva – detské práva očami detí,
 • Práva detí – workshop pre vybrané triedy 1. stupňa,
 • vianočné besiedky, vianočná výzdoba,
 • Mikuláš na škole,
 • spolupráca so školským časopisom – príprava príspevkov,
 • schránka dôvery – prerokovanie pripomienok,
 • Vianočná zbierka UNICEF.

 

JANUÁR:

 • Medzinárodný deň komplimentov (24.1.),
 • hodnotenie činnosti – I. polrok,
 • stretnutie s vedením školy – prerokovanie pripomienok.

 

2. POLROK

FEBRUÁR:

 • Týždeň priateľstva,
 • Valentínska pošta (14.2.),
 • Deň bez mobilu (6.2.) – výzva prostredníctvom šk. rozhlasu,
 • monitorovanie atmosféry na škole,
 • workshop – rasizmus, fašizmus, intolerancia, diskriminácia,
 • Týždeň bez stresu – týždeň bez skúšania.

 

MAREC:

 • Marec – mesiac knihy, aktivita Starší čítajú mladším,
 • Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii (21.3.) – rozhlasová relácia,
 • nástenka detských práv / Unicef – aktualizácia,
 • Deň učiteľov – rozhlasová relácia,
 • Detské práva a UNICEF – aktivita pre 1. stupeň.

 

APRÍL:

 •  Medzinárodný deň bez násilia (4.4.),
 • Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami (29.4.),
 • podpora vlastného kolektívu – aktivity na utuženie triednych kolektívov,
 • uplatňovanie práv dieťaťa vo svete – aktivita Deti sveta.

 

MÁJ:

 • Svetový deň rodiny (15.3.),
 • Týždeň modrého gombíka,
 • zbierka Modrý gombík,
 • dotazník atmosféry na škole,
 • hodnotenie čistoty a správania tried.

 

JÚN:

 • Medzinárodný deň detí (1.6.),
 • Svetový deň životného prostredia (5.6.),
 • hodnotenie práce žiackeho školského parlamentu,
 • návrhy, pripomienky žiakov k činnosti ŽŠP.

 

Plán činnosti žiackeho školského parlamentu je otvorený, počas školského roka sa bude aktualizovať a dopĺňať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria